Close Menu
Broedhabitat kluut in Zuid-Holland

Broedhabitat kluut in Zuid-Holland

6 maart 2024

Provincie Zuid-Holland wil graag meer kluten succesvol laten broeden in de provincie, maar het broedsucces is met name in zoete wateren laag. In dit rapport geven de schrijvers, Petra Manche, Arjen Goutbeek en Sjoerd Duijns (Sovon Vogelonderzoek) advies over aanleg, onderhoud en beheer van broedhabitat voor de kluut.   

Vraag

De kluut is een broedvogel die in een groot deel van NEderland broedt, maar voornamelijk in de Zuidwestelijke Delta en in het Waddengebied. Landelijk neemt het aantal broedvogels sinds 1990 af, maar op korte termijn is er weer een lichte toename zichtbaar. Dat geldt echter niet voor Zuid-Holland.
Provincie Zuid-Holland heeft de onderzoekers gevraagd advies te geven over hoe de kans op predatie verminderd kan worden, en het broedsucces verbeterd kan worden.

 

Advies


De kluut, een pionierssoort, toont flexibiliteit in broedlocaties en kolonievorming. Daarom adviseren de onderzoekers in te zetten op meerdere kleinere kolonies voor 15-75 broedparen om predatie te verminderen en verspreiding te bevorderen. Maatregelen zoals stroomrasters en geleidelijke oevers met reguleerbaar waterpeil worden aanbevolen voor bescherming en voedselvoorziening. Nestlocaties dienen kaal te zijn maar met nabije vegetatie voor beschutting en insecten, terwijl water nabij de nesten essentieel is voor foerageermogelijkheden. 

Lees het advies 

 

 

Over OBN Raad en Daad  

Met OBN 'Raad en Daad' staan we beheerders en beleidsmakers direct en vraaggericht bij door het beantwoorden van hun kennisvragen. 
Niet altijd is een vraag terug te vinden in een OBN onderzoeksrapport, maar collega's en wetenschappers hebben vaak wel een antwoord of kunnen het relatief gemakkelijk formuleren. Er wordt geen nieuw onderzoek uitgezet, maar OBN-deskundigen gebruiken beschikbare onderzoeksresultaten en ervaringen om een advies samen te stellen. Lees meer over Raad en Daad