Close Menu

Weidevogels

Kenniskring Weidevogellandschap

Op deze themapagina weidevogelbeheer wordt de kennis ontsloten die tussen 2000 en 2011 is opgedaan door de toenmalige ‘Kenniskring Weidevogellandschap’. In deze kenniskring wisselden onderzoekers, agrariërs, het ministerie van LNV, provincies en natuur- en onderwijsorganisaties informatie, kennis en ervaring uit. Aanleiding voor de kenniskring was het feit dat destijds - ondanks de inspanningen van overheid, agrariërs en terreinbeherende instanties - het verlies aan biodiversiteit in het weidevogellandschap nog niet tot stilstand was gekomen en dat de aantallen weidevogels nog steeds sterk achteruitgingengen. De initiatieven van de Kenniskring waren gericht op het signaleren en vullen van kennishiaten en zijn nog steeds waardevol bij beheer, monitoring en beleid rond weidevogels.

Tureluur
Tureluur. Foto: Dick Melman

Rapporten

De rapporten van de kenniskring zijn hier samengevat en onderverdeeld in drie categorieën: aantalsontwikkelingen, habitat en beleid. Waar mogelijk zijn recente ontwikkelingen en inzichten in de beschrijvingen meegenomen. De oorspronkelijke rapporten zijn ook als geheel te downloaden.

Ontsluiting van kennis

De kenniskring hechtte veel belang aan een goede ontsluiting van de kennis over weidevogels. De rapporten vormden hiervan de basis, maar voor beheerders is deze vorm niet altijd gemakkelijk opneembaar. Daarom zijn er ook verschillende laagdrempelige artikelen verschenen en is ook ondersteuning gegeven aan gebiedsspecifieke interactieve ontsluiting van kennis en informatie. Het kennissysteem Beheer-op-Maat is van dat laatste een voorbeeld. BoM is een online kennissysteem, waarmee beheerders kunnen zien wat de potentiele kwaliteit is van hun gebied als weidevogelbiotoop en tevens of het beheer dat ze voeren voldoende is voor het duurzaam voortbestaan van de door hen nagestreefde aantallen. BoM is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en waar dat niet beschikbaar is op professional judgement. Er wordt naar gestreefd nieuw verworven wetenschappelijke inzichten in te voegen.

Lees meer over Beheer op Maat in:

Artikel Online hulp bij mozaiekbeheer (Vakblad NBL)
Artikel Beheer op Maat
Recente handleiding Beheer op Maat.

Deskundigenteam Cultuurlandschap

Weidevogelbeheer is nu een thema waar onder andere het OBN-deskundigenteam Cultuurlandschap zich mee bezig houdt. Het aandachtsgebied van dit DT is het Cultuurlandschap in brede zin. In eerste aanleg is het agrarisch natuurbeheer als focus gekozen. Onderwerpen die nu spelen zijn: factoren die belangrijk zijn voor vogelsoorten van akkers en droge dooradering; factoren die belangrijk zijn voor de soorten van natte dooradering; het effect van greppel-plasdras op opgroeiende kievitskuikens. Voorts zijn onderzoeken in voorbereiding: de maakbaarheid van soortenrijk grasland in melkveebedrijven en: de effecten van zogenoemde vogelakkers en de optimalisatie ervan. Recent verscheen een artikel Vakblad Natuur Bos Landdchap over vogelsoorten van akkers en droge dooradering.

Weidevogelgrasland
Het Deskundigenteam richt zich tot nu toe vooral op beheer door agrariërs in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast is er ook aandacht voor de samenhang met de gebieden van terreinbeherende organisaties met verwante natuurdoeltypen: reservaten die behoren tot SNL-beheertype N13.01 Vochtig Weidevogelgrasland.