Close Menu

Landschapsecologische systeemanalyse

Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA)

Voor herstel en beheer is het nodig dat plannenmakers, inrichters en beheerders een goed inzicht hebben in de landschapsecologische positie en processen van hun gebied.
Het handboek Ecohydrologische systeemanalyse richt zich op die instrumenten die nodig zijn om, vanuit een aantal beleidsvragen, een goede systeemanalyse van het stroomgebied op te stellen. Het gaat erom te snappen welke processen bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in beek en beekdal. Tot nog toe was de kennis hierover gefragmenteerd aanwezig. Dit handboek wil deze kennis samenbrengen en beschikbaar stellen voor de praktijk van het ecologisch herstel van beken en beeklandschappen. De herstelmaatregelen worden hierdoor beter, doelmatiger en efficiënter uitgevoerd.
Systeemgericht denken begint met het raadplegen van kaarten en luchtfoto’s, het kijken in het veld, hypothesen formuleren, eenvoudige onderzoeken verrichten en logisch en interdisciplinair nadenken. Verder helpt systeemgericht denken bij de hydrologische modellering en het stellen van onderzoeksvragen. Soms maakt het de modellering overbodig.

De meerwaarde van een systeembenadering is dat sturende processen zichtbaar worden, waar zij anders door fixatie op individuele onderdelen buiten beeld zouden blijven.