Close Menu

Werkwijze

Binnen het netwerk signaleren bos- en natuurbeheerders, onderzoekers van universiteiten en adviesbureaus en beleidsmakers van rijk, provincies en waterschappen samen problemen in het herstel, ontwikkeling en beheer van natuur en zetten deze om in onderzoeksvragen. Het onderzoek moet leiden tot concrete maatregelen voor beheer, behoud en herstel van bos en natuur. Het onderzoek wordt via een aanbestedingentraject aan onderzoeksinstellingen gegund. Tijdens de gehele cyclus van probleemverkenning tot aan de verspreiding van kennis werken beheerders, onderzoekers en beleidsmakers intensief samen in deskundigenteams.
 
Het Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE waar het secretariaat is ondergebracht. De algehele verantwoordelijkheid voor het Kennisnetwerk OBN ligt bij het bestuur van de VBNE. Belangrijke activiteiten zijn de vaststelling van jaarplan, jaarverslag en jaarrekening van OBN en de controle op het nakomen van de aanbestedingsregels voor overheden. Een bestuurslid van de VBNE is voorzitter van de adviescommissie.
De activiteiten van het Kennisnetwerk OBN worden vastgelegd in meerjarige kennisagenda’s, jaarplannen en jaarverslagen.

Adviescommissie
De voorzitters en vicevoorzitters van de acht Deskundigenteams en de Expertisegroep Fauna vormen samen met vertegenwoordigers van BIJ12, de provincies, het ministerie van EZ, Stowa en RWS de Adviescommissie Kennisnetwerk OBN. Deze commissie adviseert het bestuur van de VBNE over de Kennisagenda, het jaarplan van het Kennisnetwerk OBN (de selectie van meest urgente en relevante onderzoeken) en andere voorkomende activiteiten (adviezen, monitoring en communicatie).
 
Samenstelling
Voorzitter:         dhr. drs. T. Wams, directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten 
Secretariaat:      dhr. M. Brunsveld MSc, VBNE, (E-mail: m.brunsveld@vbne.nl)  
                         dhr. Drs. W. Wiersinga, VBNE, Programmaleider OBN  
Leden:                             

mw. dr.ir. R.M. Bekker, BIJ12 
dhr. dr. R. Bobbink, Onderzoekcentrum B-Ware 
dhr. drs. U. Vegter, Stichting Het Drentse Landschap 
dhr. ing. G.T.M. Grimberg, Ministerie van Economische Zaken 
dhr. D. Hoogland, Voorzitter Deskundigenteam Cultuurlandschap
dhr. dr. A.J.M. Jansen, Unie van Bosgroepen
mw. dr. A.M. Kooijman, Universiteit van Amsterdam
dhr. Prof. dr. L.P.M. Lamers, Radboud Universiteit Nijmegen 
dhr. dr. E.J. Lammerts, Staatsbosbeheer
dhr. prof. dr. M.G.C. Schouten, Staatsbosbeheer
dhr. dr. H.N. Siebel, Vereniging Natuurmonumenten
dhr. prof. dr. H. Siepel, Radboud Universiteit Nijmegen
dhr. drs. W. Lammers, Staatsbosbeheer
dhr. dr. B.F. van Tooren, Vereniging Natuurmonumenten 
dhr. drs. T.J. Verstrael, Sovon Vogelonderzoek Nederland
dhr. drs. H.J. de Vries, It Fryske Gea
dhr. C.J.M. van Vliet, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
dhr. J. M.H. van Erp, Prolander
dhr. M. van der Weide, Natuurmonumenten
dhr. B. Peters, Bureau Drift
dhr. A.G.G. Heeren, BIJ12
dhr. dhr. T. van der Heide, Radboud Universiteit Nijmegen
dhr. J. Backx, Rijkswaterstaat 
dhr. B. van der Wal, Stowa

Deskundigenteams
Het Kennisnetwerk OBN bestaat uit acht Deskundigenteams en een Expertisegroep fauna. De deskundigenteams vormen de motor van het kennisnetwerk: hier werken terreinbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers intensief samen om hun kennisbehoeften op het gebied van het natuurbeheer te definiëren en aan het uitwisselen, beschikbaar maken en implementeren van de benodigde kennis.

Ieder team heeft een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en daarnaast circa 12 leden. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen samen het bestuur van het deskundigenteam. Dit bestuur zorgt voor de onderlinge afstemming, opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag van OBN, de begeleiding van onderzoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis.

De voorzitters van de deskundigenteams zijn afkomstig van de terreinbeherende organisaties en uit dien hoofde verantwoordelijk voor een goede vraagarticulatie en aansturing van het onderzoek en communicatie van de onderzoeksresultaten. De vicevoorzitters zijn afkomstig uit de onderzoekswereld en hebben de specifieke verantwoordelijkheid voor de behandeling van adviesaanvragen.

De secretarissen zorgen voor een goed functioneren van de deskundigenteams als zodanig. De secretarissen stemmen de activiteiten van de DT’s af in een gezamenlijk secretarissenoverleg. De uitwisseling over de stand van zaken van lopende onderzoeken, het jaarverslag of specifieke projecten zoals vernieuwing van de website en de afspraken over aanbesteding en begeleiding van onderzoek.
De deskundigenteams vormen een gemêleerd gezelschap afkomstig van terreinbeherende organisaties, universiteiten, provincies, waterschappen, DLG, adviesbureaus etc. De leden hebben gemeen dat ze specifieke kennis inbrengen, die noodzakelijk is om gesignaleerde problemen op te lossen.

De Expertisegroep fauna adviseert de deskundigenteams over onderzoek aan fauna en agendeert specifieke faunaproblemen.