Close Menu

Over OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.

De werkgebieden van het Kennisnetwerk zijn:

  • Nationaal Natuurnetwerk: inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden naar bepaald natuurtypen 
  • Natura 2000: beheer en ontwikkeling gericht op realiseren van de (internationale) instandhoudingsdoelen en de daarvoor op te stellen herstelstrategieĆ«n, maatregelenpakketten en beheerplannen
  • Programmatische Aanpak Stikstof: mitigatie van de effecten van stikstofdepositie door herstelmaatregelen zoals hydrologisch herstel of wegnemen van overtollige stikstof
  • Soortenbeleid: behoud of herstel van populaties van bedreigde en beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding van invasieve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij door inrichting en herstel van natuurgebieden. 
  • Cultuurlandschap: effectiviteit van het particulier landschaps-, landgoed- en bosbeheer en van het agrarisch natuurbeheer.

Het Kennisnetwerk bestaat uit acht deskundigenteams, georganiseerd per landschapstype, en de expertisegroep Fauna. In elk deskundigenteam zitten zowel terreinbeheerders, beleidsmakers als onderzoekers. Het onderzoek is vraaggestuurd: in coproductie door eigenaren/ beheerders, overheden en onderzoekers worden kennisvragen geformuleerd en onderzoeksprojecten ontwikkeld. 

Het OBN doet onderzoek en organiseert regelmatig veldwerkplaatsen, symposia, workshops en dagen om kennis uit te wisselen.

Het Ministerie van LNV en BIJ12/IPO zijn verantwoordelijk voor de aansturing van OBN Natuurkennis. De coƶrdinatie van het kennisnetwerk is in handen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).