Close Menu

N16.04 Vochtig bos met productie

Groote Heide
Op 6 april 2017 werd tijdens de Veldwerkplaats Vochtige bossen een excursie georganiseerd naar de Groote Heide. Dit voormalige heidegebied is in de jaren dertig grotendeels bebost en ontwaterd en is nu een sterk verdroogd dekzandbos.

Vanaf 2006 zijn maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding te verbeteren. Sloten zijn verondiept of gedempt en duikers zijn verhoogd. Grove den komt veel voor, evenals andere boomsoorten die de bodem verzuren. Daarom is naast hydrologisch herstel ook begonnen met aanplant van linde en hazelaar. In een enkele laagte groeit veenmos en zou zich mogelijk zelfs broekbos kunnen ontwikkelen.

Hogere planten van vochtig bos laten wat langer op zich wachten, maar landschappelijk ziet het er al veel afwisselender uit met omgevallen bomen en open plekken. Goede productiebomen zijn hier gekapt voorafgaand aan de vernatting. In de vochtigere delen komt al meer kleine fauna voor dan voor de ingreep en er zijn nog veel meer soorten te verwachten.

Urkhovense Zeggen
Op 6 april 2017 werd tijdens de Veldwerkplaats Vochtige bossen een excursie georganiseerd naar de Urkhovense Zeggen. Dit circa 70 hectare grote natuurgebied ligt langs de Kleine Dommel.

Sinds 2006 zijn hydrologische herstelmaatregelen genomen om de ontwatering tegen te gaan en de hooilanden en het beekdalbos te herstellen. Alles is gedaan wat mogelijk was: sloten en detailontwatering zijn gedempt of verondiept, er zijn stuwen of gronddammen geplaatst en paden zijn opgehoogd. Basenrijk kwelwater stroomt weer door het bos, in plaats van dat het afgevoerd wordt. Er is daardoor heel veel nat bos ontstaan en op de wat hogere delen komen vochtige bossen tot ontwikkeling.

Het reliƫf in het herstelde broekbos is de redding van de soorten van vochtig bos. Het vochtige bos ziet er in de zomer droog uit, maar heeft wel een veel vochtiger microklimaat dan droog bos, met bijbehorende paddenstoelen- en mossoorten. Op plaatsen waar bomen omvallen, treedt soms wel verruiging op door invallend licht, maar de variatie in bosstructuur neemt enorm toe. Afgestorven bomen (populieren) geven weer kansen aan andere soorten paddenstoelen en fauna, waardoor het gebied nog steeds rijker wordt. Voor de fauna helpt het daarbij dat deze bomen veelal eerst kwijnen en doodgaan en pas in een later stadium omvallen.