Close Menu

N15.01 Duinbos

Noord-Hollands Duinreservaat
In het Noordhollands Duinreservaat is in het verleden veel productiebos aangeplant; dennenbos met een rechte rij bomen en struiken ter bescherming van de jonge aanplant tegen de zeewind. Deze windsingel bestond onder andere uit populieren, esdoorns, eiken en berken. In de loop van de jaren zijn de van oorsprong vloeiende overgangen tussen bos en duin verdwenen en verplaatste de bosrand zich - onder andere onder invloed van de zeewind - landinwaarts.

Vanaf 2011 werkt duinbeheerder PWN onder het motto ‘Zonnige Zomen’ aan een natuurlijk bosrandbeheer. Bij dit zoombeheer wordt in een bestaande abrupte bosrand (door de aanwezigheid van aangelegde paden in een gesloten bos) een deel van de kroonlaag van het bos verwijderd met behoud van onderstaande struiken. Hierdoor ontstaan geleidelijke structuurrijke bosranden met veel nectarplanten en wordt de vruchtzetting van besdragende struiken bevorderd. Met name in de aangeplante structuurarme bossen langs wegen en paden is dit een geschikte maatregel om meerdere doelen tegelijk te dienen. De brede bermen vormen verbindingswegen voor open plekken in het duin, waardoor uitwisseling mogelijk is tussen vitale populaties van bijzondere duinflora en -fauna. Naast de bekende positieve effecten op insecten, zoogdieren, vogels en planten is het ook een manier om de invang van stikstof in de rand van het bos tegen te gaan. Ook is het een kwaliteit verbeterende maatregel voor de boshabitattypen. Tevens ontstaat in begrazingsgebieden meer ruimte voor bezoekers en grote grazers om elkaar te passeren. In het beheer van onbegraasde bosranden is het van belang dat periodiek onderhoud wordt uitgevoerd in de zoom en de mantel om dichtgroeien te voorkomen.

Bekijk hier het Natura2000-Beheerplan Noord-Hollands Duinreservaat