Close Menu

N13.01 Vochtig Weidevogelgrasland

Opkrikplannen Friese weidevogelreservaten
In de beginjaren 2000 ontstond bij de terreinbeherende organisaties in Friesland de behoefte om de bestaande inrichting en beheer van hun weidevogelreservaten eens tegen het licht te houden. Met behulp van een systematische doorlichting van inrichting en beheer, afgemeten aan beschikbare vuistregels, is een diagnose gemaakt van sterke en zwakke punten van de terreinen en zijn verbetermogelijkheden op een rijtje gezet. Er bleken grote verschillen tussen de terreinen. In het ene waren inrichting en beheer al een heel eind op orde, in het andere was nog veel te doen. In totaal zijn van ca. 80 reservaten opkrikplannen gemaakt. De belangrijkste verbetermaatregelen waren:

  • verbeteren van de landschappelijke openheid, ook rondom de terreinen,
  • beperken van instroommogelijkheden van grondpredatoren,
  • lokaal minder intensief beweiden,elders meer beweiden,
  • bemesting met vaste mest herstellen,
  • maaibeheer meer sturen op aanwezigheid van nesten en jongen,
  • kruidenrijkdom verbeteren,
  • lokaal waterpeil verhogen,
  • begrazingsdruk van ganzen proberen te verminderen,
  • contacten met de pachters aantrekken,
  • samenwerking tussen NM en SBB verbeteren, onder andere op het vlak van aansturen van pachters, predatiebeheer en ganzenbeheer

In drie jaar tijd is, met een tijdelijk extra budget, driekwart van de opkrikmaatregelen gerealiseerd. De belangrijkste succesfactor bleek het aanstellen van weidevogelhulpen. Deze mensen richten zich speciaal op de contacten met de pachters en het verbeteren van terreinspecifieke omstandigheden. Een aantal knelpunten heeft meer tijd nodig, zoals het aanpassen van het pachtersbestand aan de mogelijkheden van vaste mest en beweiding.

Lees meer over de opkrikplannen van Friese weidevogelreservaten.