Close Menu

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

Doorbreken grassendominantie met tijdelijk akkerbeheer bij Soeslo
Op het landgoed Soeslo ten zuiden van Zwolle is geƫxperimenteerd met tijdelijk akkerbeheer als beheermaatregel in een kruidenarm hooilland op droge, fosfaatrijke zandgrond. In stroken is een jaar zwarte braak of roggeteelt uitgevoerd, waarna het hooilandbeheer is voorgezet. In proefvlakken zijn de ontwikkelingen gevolgd, nadat hiervan de helft was ingezaaid met vijf graslandkruiden. In de proefvlakken met zwarte braak of roggeteelt nam de kruidenbedekking toe van 10-20% vooraf naar 50-80% in het jaar erna. Allerlei ingezaaide en vanuit de zandbank verschenen soorten hebben zich gevestigd, terwijl de controleproefvlakken zonder tijdelijk akkerbeheer soortenarm zijn gebleven, zelfs als ze zijn ingezaaid.

Pitrus in de Krimpenerwaard
Op voormalige landbouwgronden kan pitrus excessief groeien, wat het moeilijk maakt natuurwaarden van kruiden- en faunarijke graslanden te realiseren. Zuid-Hollands Landschap heeft hiermee te maken in de Krimpenerwaard. Maatregelen tegen pitrus zijn onder meer: afplaggen van percelen met een botanische doelstelling, begrazing door schapen en maaien en afvoeren. Beheerder Rudi Terlouw beschrijft tijdens de Veldwerkplaats 'Is pitrus een beheerprobleem?' hoe hij omgaat met pitrus. "Pitrus is goed beheersbaar als je maar op tijd ingrijpt. Pitrus is niet alleen negatief, het vormt ook een goede biotoop voor insecten, reptielen, amfibieĆ«n en muizen."