Close Menu

N12.01 Bloemdijken

Zak van Zuid-Beveland
Natuurmonumenten is in de Zak van Zuid-Beveland in 2016 begonnen met het twee maal maaien van een aantal bloemdijken. Al eind april/begin mei werd gemaaid met een tweede snede in augustus. Eind april/begin mei zijn veel grassen al vrij ver uitgegroeid en vlak daarna komen ze in bloei. De meeste energie van de grassen zit op dat moment bovengronds. Maaien is dan meest effectief. Kruiden zijn dan nog veel minder ver uitgegroeid en hebben daardoor minder last van het maaien en kunnen daarna alsnog uitgroeien en tot bloei komen. De concurrentieverhouding tussen de grassen en de kruiden zou daarmee dus verschuiven in positieve zin voor de kruiden. De eerste resultaten zijn hoopvol en geven in het veld meteen ook een zichtbaar resultaat. Zoals het idee ook was, komen de kruiden op de in mei gemaaide dijken, bijvoorbeeld marjolein en agrimonie, veel meer tot hun recht en is het gras niet meer in bloei gekomen. Bij de in april gemaaide dijken was het resultaat minder duidelijk, waarschijnlijk veroorzaakt door een koud voorjaar.

Ruige anjer
Kleinschalig plaggen ten behoeve van ruige anjer door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Op diverse bloemdijken in onder meer de Zak van Zuid-Beveland en op Tholen zijn groeiplaatsen bekend van de ruige anjer. Door vergrassing of verruiging gaan veel groeiplaatsen achteruit, vooral omdat kiemingsmogelijkheden op open grond verdwijnen. Beschadigen van de bodem is in dat opzicht gunstig en kan worden gerealiseerd door kleinschalig te plaggen in de directe omgeving van de groeiplaats. Dit kan handmatig worden uitgevoerd door eenvoudig met spade wat zoden oppervlakkig af te steken. Er zijn goede resultaten mee geboekt. De daaropvolgende jaren kon de ruige anjer soms met vele tientallen kiemplantjes tevoorschijn komen.

Opgemerkt moet worden dat plaggen altijd beperkt moet blijven tot kleine en oppervlakkig afgestoken gedeelten. Dijken moeten namelijk ook beschouwd worden als een cultuurhistorisch element waarvan het grondlichaam gespaard dient te worden.

Andere voorbeeldgebieden: Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen, Slachtedyk, voormalige zuiderzeedijk, en Gelderse Poort en IJssel.