Close Menu

N09.01 Schor of kwelder

Schor en kwelder zijn verschillenden benamingen voor hetzelfde ecosysteem. Kwelder is het woord dat in Noord-Nederland gebruikt wordt en schor in Zuidwest Nederland. Het gaat om laaggelegen zandige of slikkige gronden onder invloed van getijde met pioniergemeenschappen, ruigten en graslanden van zoutminnende en zouttolerante vegetaties. De laagste delen worden dagelijks overstroomd door zeewater, de hoogste delen slechts af en toe. Bodemdeeltjes die bij iedere overstroming met hoogwater achterblijven vormen schor of kwelder.

Schor of kwelder toont een duidelijke zonering die bepaald wordt door de mate van overstroming. Pioniervegetaties met zeekraal komen voor op de dagelijks overstroomde lage kwelders. De middelhoge kwelder wordt nog wel regelmatig overstroomd, hier heersen kweldergrassen, lamsoor en zeeweegbree. De hoge kwelders zijn begroeid met dichte matten van grassen en russen. Door lage duintjes; kommen met slik; kreken en kleine getijdengeultjes, is het landschap zeer gevarieerd. Op de oeverwallen staat zeealsem, ruigten komen voor op linten van aangespoelde planten. Slijkgrassen en ruigtekruiden komen vooral voor op kwelders en slikken die eroderen, waardoor kleine kliffen ontstaan en de bodem wat droger wordt. Er zijn grote regionale verschillen.

Afbakening

•             Het beheertype Schor of kwelder is buitendijks gelegen en begroeid met zoutminnende en zouttolerante vegetaties die, dagelijks of af en toe, overstroomd worden door zeewater.

•             De inliggende krekenstelsels worden tot Schor of kwelder gerekend.

•             Tot 10% van het beheertype kan bestaan uit onbegroeide platen.

•             De overstromingfrequentie is meer dan enkele keren per jaar; zie ook zilt grasland en overstromingsweiland.

Bron: BIJ12 Index Natuur en landschap

Habitattypen
De volgende habitattypen van Natura2000 kunnen voorkomen in dit natuurtype:

•         H1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zouttolerante soorten, Zilte pionierbegroeiingen

•         H1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion maritimae), Slijkgrasvelden

•         H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae), Schorren en zilte graslanden