Close Menu

N08.04 Duinheide

Landerumerheide
De Landerumerheide op Terschelling is een oud binnenduinrandgebied. In 1929 werd het gebied uitgeroepen tot Staatsnatuurmonument, vanwege de aanwezigheid van soortenrijke duinheides en fraaie open duinvalleitjes met draadgentiaan, moeraswolfsklauw, et cetera. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is het terrein steeds meer vergrast, en in de jaren tachtig vormde Amerikaanse vogelkers op grote schaal gesloten struwelen in het gebied.

Vanaf 1987 werd intensieve begrazing gestart, met grote aantallen landgeiten, Drentse heideschapen en Exmoor-pony’s. De gebruikte methode wordt ‘drukbegrazing’ of ook wel ‘terreurbegrazing’ genoemd. Gedurende een aantal jaren was de graasdruk enorm hoog, waarna de begrazingsdruk in fasen is teruggebracht en het terrein geleidelijk weer grotendeels is hersteld. 

Een van de doelstellingen bij aanvang van het project was het terugdringen van de Amerikaanse vogelkers. Nadat oude struiken al mechanisch waren verwijderd, kregen de geiten de kans nieuwe uitlopers en kiemplanten stelselmatig op te vreten. Amerikaanse vogelkers is tussen 1988 en 1993 uit het terrein verdwenen en is nadien niet meer teruggekeerd. Een gevolg is wel geweest dat ook alle andere loofhoutsoorten zodanig zijn aangetast dat ze uit het begrazingsgebied zijn verdwenen.  

Een tweede doelstelling was de verjonging van de heide. Voorafgaand aan de begrazing werd de heide gedomineerd door kraaiheide en was de bedekking van struikheide gering. Onder invloed van de drukbegrazing bleef er nauwelijks heide binnen het begrazingsgebied over. Na extensivering van de begrazingsdruk breidde aanvankelijk alleen struikheide zich sterk uit, tot vier keer zo veel als in de uitgangspositie. Na verdere afname van de begrazing is inmiddels de pure struikheidevegetatie vrijwel volledig veranderd is in een gevarieerde kraaiheide vegetatie, waarin struikheide niet meer dominant is maar nog wel onderdeel van de vegetatie uitmaakt.

Lees meer in het rapport 'Vegetatie-trends van N-depositie gevoelige duinhabitats op de Waddeneilanden'