Close Menu

N07.01 Droge heide

De nutriëntenbalans van de Hoge Veluwe
Zuinig zijn op de heidebodem. Dat was het belangrijkste advies uit de Veldwerkplaats over de nutriëntenbalans van droge heide op de Hoge Veluwe op 13 september 2016. Het op grote schaal plaggen en maaien van heide heeft geleid tot een onnatuurlijke en in ecologisch opzicht arme vorm van heide. Het heidebeheer is dus toe aan hervorming. Dit leidt tot vele vragen bij heidebeheerders, waarop in de Veldwerkplaats werd ingegaan. Voor welke opgave staan heidebeheerders zoals Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe? Hoe werken de bodem-vegetatie en plant-fauna relaties precies? Wat zijn de resultaten van de bemestingsexperimenten met fosfaat en kalk op geplagde droge heide op planten en dieren? Wat leren we uit deze experimenten, en hoe zijn de resultaten inpasbaar in het beheer?

Herstel van akkers op de Hoge Veluwe
Heidegebieden waren vroeger geen op zichzelf staande natuurgebieden, maar vormden samen met rijkere bodemtypen zoals groenlanden en bouwland een heidelandschap. Een groeiend aantal beheerders experimenteert daarom met tijdelijke aanleg van kleine akkers in of direct grenzend aan heideterreinen, met als doel de aan het heidelandschap verbonden diersoorten een grotere overlevingskans te geven en karakteristieke akkeronkruiden terug te laten keren. Op 4 juni 2015 werd een Veldwerkplaats over herstel van akkers georganiseerd op de Hoge Veluwe.
OBN heeft onderzoek laten uitvoeren naar herstel van akkers in een intact heidelandschap. Er is in dit onderzoek zowel naar effecten op flora als fauna gekeken wat betreft het aanleggen van akkers.