Close Menu

N06.06 Zuur ven of hoogveenven

Dwingelderveld
Aantastingen van de veentjes en natte heiden in het huidige Nationale Park Dwingelderveld kennen al een lange geschiedenis. Veel veentjes zijn in het verleden gedraineerd en/of uitgeveend en het gebied werd op grote schaal ontwaterd ten behoeve van turfwinning, akkerbouw en bosaanleg. In de belendende beekdalen werden peilverlagingen uitgevoerd, waardoor in neerslagarme perioden watertekorten ontstonden en de voor de vegetatie kritieke periodes met lage grondwaterstanden werden verlengd. Ook vestigden zich meeuwenkolonies in de veentjes. Eerst als gevolg van de enorme groei van open vuilstortplaatsen in Drenthe, later ook door extreme vernattingsmaatregelen. Door het afdekken van vuilstortplaatsen, het verstoren van broedsel  en door vraat van vossen zijn deze kolonies inmiddels verdwenen, maar veel veentjes werden zodanig geĆ«utrofieerd, dat de gevolgen daarvan nu nog in de vegetatie traceerbaar zijn.

Om de waterhuishouding te herstellen zijn vernattingmaatregelen genomen. Enerzijds betreft het interne maatregelen om regenwater vast te houden , zoals het dempen of afdammen van ontwaterende sloten en greppels of het ophogen van lage plaatsen in de veentjesrand, waar bij hoge standen het water overloopt.  Anderzijds zijn er externe waterstand verhogende maatregelen, die uitgaan van vernatting van grotere veensystemen in het gebied. Het effect daarvan is een verdere stabilisatie van de waterstand en een grotere instroming van grondwater uit de omgeving naar de in de buurt liggende veentjes.

Daarnaast wordt een aantal aanvullende beheersmaatregelen getroffen. Door het kappen van bos langs de veentjesrand wordt eutrofiƫring door bladafval te voorkomen en beschaduwing verminderd.

Er wordt kleinschalig geplagd, waarbij echter de randen van de veentjes wordt ontzien, om de uitbreiding van de weerstandsbiedende laag niet te verhinderen. Door vernatting zal de noodzaak om opslag uit de veentjes te verwijderen langzaam verdwijnen. De effecten van begrazing zullen in het algemeen beperkt zijn, en soms kan begrazing zelfs schadelijke gevolgen hebben.

Lees meer in het rapport 'Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld'.