Close Menu

N06.03 Hoogveen

Fochteloërveen
Het Fochteloërveen is 2.600 hectare groot en aangewezen als Natura 2000-gebied, vooral vanwege de mogelijkheden voor herstel van ‘actief hoogveen’, dat zichzelf verjongt en in stand houdt. Een dergelijke aaneengesloten oppervlakte met mogelijkheden voor hoogveenherstel komt op landelijke schaal zeer weinig voor. Het gebied wordt gekenmerkt door zijn uitgestrektheid en openheid. Het is grotendeels boomloos, met uitzondering van enkele randgebieden met bossen. Karakteristiek is de aanwezigheid van zeer natte gebieden, waar regenwater blijft staan.

Door turfwinning en ontwatering binnen en buiten het Fochteloërveen is de grondwaterstand gedaald en is het gebied veel droger geworden. Er is een kleine kern met actief hoogveen aanwezig, maar het grootste deel van het veen is verdroogd. Ook de neerslag van stikstof heeft bijgedragen aan de achteruitgang van de natuur. Door deze ontwikkelingen is de natuur onder druk komen te staan waardoor bijzondere planten en dieren uit het gebied achteruit zijn gegaan of zijn verdwenen.

Het beheer is er op gericht om de waardevolle natuur in het gebied duurzaam te behouden. De verdroging wordt aangepakt door het herstel van de waterhuishouding. Hierdoor ontwikkelt zich hier en daar weer hoogveen. Het is nu de kunst om nieuwe hoogveenontwikkeling ook in een groter gebied voor elkaar te krijgen.

Ook worden er maatregelen genomen om het teveel aan stikstof af te voeren, zoals kleinschalig plaggen, maaien en afvoeren en begrazen met schapen en andere grazers.

Lees meer over het Fochteloërveen