Close Menu

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide

Beheercasus: Herstelmaatregelen in het Ilperveld in Noord-Holland
Het Ilperveld bestaat uit een mozaiek van veen-eilanden omgeven door troebel water. Inlaat van water vindt in het Ilperveld plaats vanuit het boezemwater. De gedachte achter het project was, dat verlenging van de aanvoerweg van het inlaatwater – door verlenging van het tracé van de aanvoersloot – zou zorgen voor een biologische zuivering en bezinking van zwevend materiaal. Aanvoer van oppervlaktewater via een verlengde aanvoerweg lijkt op grond van de resultaten vooral een succesvolle herstelmaatregel te zijn in gebieden met een niet al te sterke inzijging: het oppervlaktewater kan zich dan verder zijwaarts verspreiden in de percelen.

Ook is er geëxperimenteerd met plaggen. Geconcludeerd kan worden dat de vegetatie wordt beïnvloed door de maatregelen. De maatregel ‘Alleen plaggen’ leidt binnen tien jaar tot terugkeer van de uitgangssituatie. Wordt plaggen gecombineerd met wateraanvoer (lange aanvoerweg, intreding via greppels) dan blijkt een langduriger herstel op te treden. Deze combinatie van maatregelen zal echter waarschijnlijk niet kunnen zorgen voor het herstel van het vroegere, zeer soortenrijke Veenmosrietland met Rode Lijstsoorten.
In dit artikel worden effecten van de herstelmaatregelen in het Ilperveld besproken en vergeleken met een aantal andere projecten in West-Nederland: Herstelmaatregelen in verzuurde schraallanden in laag-Nederland

Beheercasus De Wieden
In De Wieden zijn stukken moerasbos verwijderd, waarna zij in zomermaaibeheer zijn genomen. Op een groot deel hiervan is veenmosrietland ontstaan. Na het verwijderen van het bos, is het beheer de eerste jaren erg intensief. Doordat de bodem altijd beschaduwd is geweest is, heeft deze bodem zeer weinig draagvermogen. Daarnaast drijven de afgezaagde stobben op. Deze opdrijvende stobben moeten de eerste paar jaar opnieuw afgezaagd worden. Het maaien kan in de eerste jaren soms alleen met de bosmaaier. Pas na enige jaren is de kragge weer zo sterk dat je met een zwaardere machine kan maaien.

Er ontstaat een bijzondere vorm van veenmosrietland. Omdat de eerste verlanders (zoals bijvoorbeeld draadzegge en paddenrus) als gevolg van jarenlange beschaduwing zijn verdwenen, vormen andere zeggen het ‘skelet’ (hun dominantie geeft de kragge zijn stevigheid). Het gaat dan met name om pluimzegge en moeraszegge.