Close Menu

N05.02 Gemaaid rietland

Waterpeil verhogen of maaiveld verlagen
Bij verdergaande successie (ophoging bodem door veenvorming/ plantenresten) kan rietland behouden blijven door het waterpeil te verhogen of te bevloeien. Een alternatief is het verlagen van het maaiveld door te plaggen. Pas hierbij op met het tijdstip van uitvoering van maatregelen. Er mag pas weer water op het rietveld toegelaten worden of gepompt worden als de eerste rietuitlopers verschijnen, anders verdrinken de rietplanten. Normaal “ademen” de rietplanten door de oude stengels.

Greppelen
Bij gemaaid riet op vaste bodems kan greppelen (ongeveer 10 cm) nodig zijn om water aan te voeren en regenwater af te voeren. Dit werkt alleen bij een hoog polder-/boezempeil. Bij inlaat van water wordt zo het water over het hele terrein verspreid. Zonder greppels kan, door ophoging van het maaiveld, het water bij de inlaat blijven steken.
Een interessante bijkomstigheid is dat door begreppeling een kleine gradiënt ontstaat van eutroof naar mesotroof, wat interessante vegetatie langs de greppels kan opleveren. 

Stroken sparen
Om habitat te behouden voor moerasvogels, kan de beheerder stroken sparen. Kies hiervoor de natste delen uit. Deze zijn het waardevolst voor moerasvogels en geven het minste gevaar voor verruiging. Droge delen lopen bij niet jaarlijks maaien eerder vol met bos en ook neemt rietkwaliteit snel af door ophoping van strooisel. Droge gespaarde stukken zijn wel interessant voor muizen (dwergmuis, noordse woelsmuis) en andere terrestrische fauna.

Cyclisch maaibeheer
Bij cyclisch beheer wordt een perceel twee jaren gemaaid en een tot drie jaren met rust gelaten. Dit in mozaïek met percelen die in een andere fase van deze cyclus zitten. De overjarige periode hangt af van de kwaliteit van de rietvegetatie. Er wordt inmiddels in veel gebieden geëxperimenteerd met gefaseerd maaibeheer van riet. Het is daarbij belangrijk dat bij maaien de randzones en natste delen van het riet blijven staan omdat veel van de vogels hier nestelen en foerageren.

De eerste snede riet na de overjarige periode is overigens niet geschikt voor de verkoop. Naast deze relatief korte cyclus, zou het goed zijn op andere percelen ook een langere cyclus in te zetten, waardoor er ook riet tot ongeveer 10 jaar aanwezig is.