Close Menu

N04.03 Brak water

Harger en Pettemerpolder
De Harger en Pettemerpolder in Noord-Holland herbergt zo’n 15 hectare aan Brak water. Het gaat onder andere om het grote meer De Putten. Hierin constateerde beheerder Natuurmonumenten vertroebeling, veroorzaakt door afkalving van eilandjes in het meer, die langzaam verwerden tot bagger. In 2015 is het meer gebaggerd. In het uitgebaggerde brakke water kregen palingbrood en ruppia weer een kans. Met de zoute bagger kon Natuurmonumenten nergens heen en een depot was in het Natura 2000-gebied ook geen optie. Daarom zijn met de bagger opnieuw eilandjes gemaakt. Deze werden beter vastgelegd, onder andere door gebruik van zogenoemde geotextile tubes, met binnen de aangelegde ring een ondiepe plasdraszone en middenin een hoog en droog gedeelte, bedoeld als broedeiland.

De eilandjes worden door duizenden grote sterns gebruikt (2900 nesten in 2018). Ook voor veel andere (water)vogels vormt de Putten een belangrijke trekpleister; het ligt op de migratieroute en het brakke water biedt veel voedsel, dat door de grootte (garnaaltjes bijvoorbeeld) makkelijker te vangen is dan macrofauna in zoet water. De ingreep tegen vertroebeling heeft bijgedragen aan de fauna in het brakke water, en daarmee aan het voedselaanbod voor de vogels. 

Een mogelijke nieuwe bedreiging voor de binnendijkse zoute milieus wordt gevormd door de verbrede zeewering, waardoor de zoetwater-bel onder de duinen groeit en mogelijk de zoute kwel wegdrukt. Momenteel lijkt het mee te vallen, waarschijnlijk doordat er ter hoogte van het strand een ondoordringbare laag tussen het zoute weter en de zoute kwel zit. Bovendien kan de stijgende zeespiegel zorgen voor een hogere kweldruk vanuit zee. Als uit metingen blijkt dat er op termijn verzoeting dreigt, dan gaan de betrokken partijen (zoals Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Natuurmonumenten) mogelijke oplossingen onderzoeken, zoals een pijp door de duinen en boringen naar diepgelegen zoute waterlagen. 

Lees meer over het overkoepelende project Kust op Kracht.