Close Menu

N04.02 Zoete plas

Alde Feanen (LIFE)
In het N2000 gebied de Alde Feanen (Friesland) laat de waterkwaliteit te wensen over. Vanuit het LIFE+-project 'Booming Business' wordt gewerkt aan diverse maatregelen om de biodiversiteit in dit gebied te vergroten. Een van de doelen is het verbeteren van de waterkwaliteit en het herstel van ondergedoken watervegetaties. Na uitvoering van een systeemanalyse is een set aan maatregelen geïdentificeerd. Dit betreft onder meer actief visstandbeheer, baggeren en het enten van ondergedoken waterplanten.

Markiezaatsmeer
Ten zuiden van Bergen op Zoom ligt het Natura 2000-gebied Markiezaatsmeer van circa 1100 hectare groot. Dit meer is begin jaren '80 afgesloten van de Oosterschelde en sindsdien is het meer langzaam verzoet (momenteel is het zwak brak). Een uitgevoerde systeemanalyse laat zien dat het meer al lange tijd troebel en erg productief is, ondanks dat de externe nutriëntenbelasting heel laag is. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door interne bodemprocessen waarbij nutriënten onder invloed van zwavel snel worden rondgepompt en niet in de waterbodem worden vastgelegd. Dit proces is inherent aan dit watersysteem, omdat er vanwege de mariene historie veel zwavel aanwezig is. Daarom wordt op basis van de systeemanalyse geadviseerd om geen maatregelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren. In plaats daarvan kunnen maatregelen beter focussen op herstel van de oevervegetatie. Hiervoor worden tijdelijke droogval en uitrastering als maatregelen voorgesteld. Resultaten van dit onderzoek staan in het rapport 'Watersysteemanalyse zoute varianten Binnenschelde en Markiezaatsmeer'.