Close Menu

N03.01 Beek en bron

Beekherstel in de Hagmolenbeek
Op het bedrijf Erve Loninkwoner op landgoed Twickel in Twente wordt sinds vijftien jaar gewerkt aan een nieuwe bedrijfsvoering die bestaat uit een min of meer gesloten kringloop zonder aanvoer van mest of veevoer en een aangepaste waterhuishouding. Via het concept 'Boeren voor Natuur' is een zonering georganiseerd op het landgoed (4.000 ha, half bos/natuur half landbouwgrond, 50 pachters, overwegend melkveehouders), waardoor drie bedrijven natuurgericht zijn gaan werken. Dit is gecombineerd met de opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water om de Hagmolenbeek vispasseerbaar te maken, te laten hermeanderen, natuurlijke oevervorming te realiseren, spontane houtige oeverbegroeiing toe te staan en om het onderhoud te extensiveren. Tijdens de Veldwerkplaats over de Hagmolenbeek op 30 september 2015 werden presentaties gegeven over Boeren voor Natuur en over het beekherstel, en werd een excursie georganiseerd door het gebied.

Bron- en beekherstel op de stuwwallen van Twente
In het project Terug naar de Bron wordt al een aantal jaar gewerkt aan bron- en beekherstel op de stuwwallen van Twente. Inmiddels zijn vele tientallen herstelprojecten uitgevoerd en is een ruime ervaring opgedaan met herstel- en beheermaatregelen. Tijdens de Veldwerkplaats Terug naar de Bron is bediscussieerd hoe rondom Ootmarsum de bronsystemen en beken zijn hersteld en hoe belangrijk het daarbij is om goed inzicht te hebben in het landschap.