Close Menu

N02.01 Rivier

De Vreugderijkerwaard
De Vreugderijkerwaard ligt in een binnenbocht van de IJssel bij Zwolle. Tussen 2000 en 2002 is hier de eerste meestromende nevengeul van de IJssel gerealiseerd. Samen met een eeuwenoude oeverwal en de met moeras omgeven kolk IJsselstein vormt de nevengeul nu een gevarieerde uiterwaard.
De oeverwal is één van de weinig plekken in het Nederlandse rivierengebied die de grootschalige landbouwintensivering van na 1950 hebben doorstaan. Het terrein vormt een belangrijk reservaat voor stroomdalflora.

In het gebied zijn de volgende inrichtingsmaatregelen uitgevoerd:

  • Realisatie van een meestromende nevengeul door het aantakken van bestaande kleiplassen en het vergraven van tussenliggende gronden.
  • Sloop van een boerderij. Twee andere zijn gehandhaafd, maar niet meer in gebruik bij agrariërs.
  • Het verleggen van de Vreugderijkerweg en het plaatsen van duikers in de Oude Veerweg om deze weg vanuit cultuurhistorische overwegingen te kunnen behouden.
  • Inrichting van een begrazingseenheid met binnendijks een hoogwatervluchtplaats voor de grazers.
  • Aanleg van een vogelobservatiehut en de aanleg van een recreatie- en uitkijkpunt bij het instroompunt van de nevengeul.
  • Lokaal terugzetten van zachthoutooibos langs de geul.

Aanvankelijk werd het terrein jaarrond begraasd met een constante intensiteit. Tegenwoordig is de begrazing enigszins gecompartimenteerd, waarbij dichtheden en kuddesamenstelling verschillen per seizoen en per perceel. 
De natuurwaarden van de Vreugderijkerwaard hebben zich na de herinrichting voorspoedig ontwikkeld. Door de aanleg van de nieuwe nevengeul en verlaagde stukken uiterwaard is veel nieuw biotoop ontstaan voor soorten van water, moeras en vochtige graslanden. Belangrijk hierbij was ook het afpellen van voormalige stukken landbouwgrond en de verandering van beheer op deze gronden, van intensief agrarisch naar extensieve jaarrondbegrazing.
De stromende nevengeul blijkt voor aquatische levensgemeenschappen een enorm succes. Naast de ontwikkeling van een bijzondere waterplantenvegetatie doen zowel de vissen als de macrofauna het bijzonder goed.

Lees meer in de Rapportage Vreugdenrijkerwaard.