Close Menu

N02 Rivieren

 

Karakteristiek
Onder het type rivieren vallen de brede stromende wateren, inclusief hun oevers en de buitendijkse wateren in de uiterwaarden die tijdens hoge waterstanden in contact staan met de rivieren.

In vergelijking met het buitenland stromen onze rivieren langzaam. Verder is opvallend dat de rivieren in Nederland zijn vastgelegd in een korset van kribben, kades, dijken en (soms) stuwen, waardoor bijvoorbeeld geen rivierverleggingen meer optreden en er over korte afstand minder variatie is in waterdiepte en stroomsnelheid dan vroeger het geval was. Dezelfde kunstwerken dragen er ook aan bij dat in natte perioden zeer hoge piekafvoeren kunnen voorkomen met kortdurende, hoge stroomsnelheden.
Toch hebben de verschillende riviertrajecten een duidelijk eigen karakter. Zo ondervinden alleen de westelijke riviertrajecten getijde-invloed van de zee en heeft de Rijn in de zomer een constantere aanvoer van (smelt)water dan de andere rivieren.

Ontstaan
In vroegere tijden waren de rivieren in Nederland een wirwar (in tijd en ruimte) van hoofd- en nevengeulen en een afwisseling van zandplaten, rivierduinen, slibrijke oevers en grindige aanwassen. Op de overstromingsvlakten kwamen uitgestrekte zeggemoerassen en ooibossen voor.

Deze natuurlijke rivieren zijn vanaf de Middeleeuwen steeds meer aan banden gelegd. Eerst vooral door het aanleggen van dijken om overstromingen te beperken, later ook door de aanleg van kribben, stuwen en beschoeiingen om erosie en sedimentatie in de hand te houden. Sommige trajecten zijn gegraven zoals de Bergse Maas, het Pannerdens kanaal en de vele bochtafsnijdingen. De meeste en meest radicale ingrepen vonden plaats in de tweede helft van de negentiende eeuw. In de 20e eeuw is de waterkwaliteit dramatisch verslechterd, om pas weer langzaam te verbeteren in de afgelopen decennia.

Beheertypen
Dit natuurtype omvat één beheertype:

Kaderrichtlijn Water
Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het Nederlandse oppervlaktewater onderverdeeld in vijftig watertypen. Natuurtype Rivieren kan de volgende KRW-watertypen bevatten:

R4 Permanent langzaamstromende bovenloop op zand
R5 Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
R6 Langzaam stromend riviertje op zand/klei
R7 Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei
R8 Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei
R12 Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem
R13 Snelstromende bovenloop op zand
R14 Snelstromende middenloop/benedenloop op zand
R15 Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem
R16 Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind
R17 Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem
R18 Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem

Voorkomen en areaal
In Nederland gaat het om de Maas en de Rijn en hun zijtakken, en om de kleine rivieren de Overijsselse Vecht en de Niers en Roer in Limburg. Deze laatste twee hebben een karakter dat in ligt tussen dat van de echte rivieren en dat van de grote beken zoals Dinkel, Dommel en Geul. Het overgrote deel van de rivieren heeft een slecht ontwikkelde vorm vanwege de aangelegde kunstwerken. De enkele (natuurlijke èn gegraven) nevengeulen zijn veel beter ontwikkeld.