Close Menu

N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Herstel dynamiek op Schiermonnikoog
Schiermonnikoog telt op het oostelijke deel van het eiland circa 1800 hectare grootschalig duin- en kwelderlandschap waar zo min mogelijk beheer plaatsvindt. Hierin zijn in wisselende samenstelling habitattypen te vinden als, zilte pionierbegroeiingen, kwelders, embryonale duinen, witte duinen, duindoornstruwelen en vochtige duinvalleien.

Natuurlijke processen worden vaak nog tegengehouden door eerder menselijk ingrijpen. Zo is halverwege de twintigste eeuw aan de noordzijde van het eiland een stuifdijk aangelegd, destijds met het idee de hele Waddenzee in te polderen. Het plan ging niet door, maar de stuifdijk bleef liggen en werd alleen maar hoger. Hierdoor komt het zand vanuit de Noordzee niet meer op de kwelder terecht. Er is geen natuurlijke opbouw van de kwelder meer, en met een dalende bodem en stijgende zeespiegel, wordt het daar steeds natter, waardoor de kweldervegetatie langzaam plaatsmaakt voor rietvelden. Daarom wil beheerder Natuurmonumenten de stuifdijk deels opruimen. Hierdoor krijgt de onderbroken natuurlijke ontwikkeling weer vrij spel, het water van de Noordzee kan weer bij de Waddenzee komen en ontstaat weer een zogenoemd washovercomplex.  

In het westelijke deel komt een kerf in de door de mens gestabiliseerde zeereep, ten behoeve van verstuiving en daardoor een vloeiendere overgang tussen strand en duin. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een verstuivingsproces op gang komt dat zichzelf in stand houdt. 

Lees meer in het beheer en inrichtingsplan plus 2011-2022.