Close Menu

Grote zoete wateren

Typering
Grote zoete wateren worden gekenmerkt door grootschalig open water, vaak met een diepte kleiner dan drie meter. Dit landschapstype is te vinden in het IJsselmeergebied, het Lauwersmeer, de Friese meren en het noordelijk deel van het Deltagebied: Grevelingenmeer, Haringvliet en Hollandsch Diep. Ze vormen bij uitstek grootschalige gebieden met daarmee samenhangende natuurwaarden. De openheid, dynamiek en vormingsgeschiedenis zijn uniek. Het landschap wordt gekenmerkt door rechte lijnen en grote open ruimten.
Grote zoete wateren vervullen een grote rol in de waterhuishouding. Ze zijn zowel belangrijk voor de wateraanvoer (schoon zoet water voor drinkwater, landbouw en natuur) als voor de waterafvoer (opvang en doorvoer van overtollig rivier- en regenwater) voor grote delen van Nederland. De natuurfunctie wordt verder gecombineerd met andere functies als scheepvaart, recreatie en visserij.

Beheertypen
Beheertypen die in het landschapstype Grote zoete wateren voorkomen zijn:

Ontstaansgeschiedenis
De grote zoete wateren waren ooit onderdeel van de natuurlijke estuaria van Rijn, IJssel en Maas, maar zijn na 1930 door mensenhand grotendeels omgevormd tot wat ze nu zijn: uitgestrekte, grotendeels ondiepe zoetwaterbekkens, voor een deel omgeven door een smalle moerasrand. De dijken, dammen en waterwerken maken onafscheidbaar onderdeel uit van deze watersystemen.