Close Menu

Expertisegroep Fauna

Het wordt langzaam duidelijk dat veel diersoorten onder grote druk staan: de negatieve effecten van neonicotinoïden en dioxines zijn op grote schaal aanwezig in natuurgebieden en het landelijk gebied; de insectenfauna is met 80% afgenomen en verzuring zorgt op droge zandbodems voor verarming van plantaardig en dierlijk voedsel en sterfte bij koolmezen. Daar staat tegenover dat sommige uitheemse diersoorten, zoals verschillende zoetwaterkreeften, sterk in aantal toenemen ten koste van aquatische levensgemeenschappen. De uitdaging om de bijzondere Nederlandse fauna te beschermen is dan ook groot.

Louter door de grote hoeveelheid diersoorten (ca. 25.000) die Nederland rijk is, is het lastig om kennis van al deze soorten bij ieder afzonderlijk deskundigenteam te borgen. Deze taak wordt vervuld door de OBN-expertisegroep Fauna. Zij adviseert de deskundigenteams over onderzoek aan fauna. Knelpunten en kansen voor kenmerkende diersoorten zijn uitgewerkt tot een faunakennisagenda, waarvan vragen met een hoge prioriteit worden geagendeerd bij de deskundigenteams van OBN.