Close Menu

Deskundigenteam Rivierenlandschap

Rivieren hebben van nature een grote dynamiek. Uiterwaarden overstromen en vallen weer droog. Zand, slib en vloedmerk worden afgezet en weer meegevoerd. De gebieden zijn daardoor rijk aan landschappelijk structuren zoals stroomruggen, komgronden en rivierduinen. De kunst is om met de te verwachten waterstandveranderingen en veiligheidseisen, de natuur hier te ontwikkelen en te herstellen. Belangrijk gegeven in het rivierengebied is dat echt natuurlijk functionerende rivieren Nederland nooit meer terug zullen keren. Daarvoor zijn andere maatschappelijke belangen (scheepvaart, waterafvoer, landbouw) te groot geworden en zijn wellicht ook sommige systeemkenmerken definitief veranderd (bijv. sedimentaanvoer). Binnen deze kaders werkt het Deskundigenteam aan ontwikkeling van natuurkwaliteit. De afgelopen tijd is gewerkt aan onderzoek naar herstel en beheer van laagdynamische riviernatuur, begrazing, herstel van stroomdalgraslanden en morfodynamiek langs de rivieren en herstel van kwelmlieus langs de Terassenmaas. Daarnaast werkt het DT aan thema’s als ooibosontwikkeling en de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Ook het sterk gemankeerde voedselweb (zowel terrestrisch als aquatisch) in het rivierengebied heeft de aandacht van het team, waarbij momenteel wordt gewerkt aan meer kennis over de natte overstromingsvlaktes, als missing link in het rivierecosysteem.   

© Horst Wolter / OBN