Close Menu

Deskundigenteam Nat zandlandschap

Daar waar in het droge zandlandschap grondwater aan de oppervlakte komt of regenwater stagneert komt het nat zandlandschap tot ontwikkeling. Specifieke abiotische condities, de vervlochtenheid van het droge en natte zandlandschap en de geleidelijke overgangen naar de lagergelegen beekdalen bieden leefgebied aan een groot aantal bijzondere soorten. Door het voedselarme en zure tot zwakgebufferde karakter van onder andere vennen, natte heide, schraallanden, hoogvenen en vochtige bossen leiden slechtere condities van atmosfeer, bodem en grondwater snel tot een achteruitgang. De opgave tot behoud en herstel van deze levensgemeenschappen is groot en worden vaak beleidsmatig ondersteund door Natura2000.

Het OBN-deskundigenteam Nat zandlandschap draagt bij aan het herstel van gedegenereerde natte natuur. Dat doet zij door onderzoek te starten en begeleiden waarbij nieuwe beheers- en herstelmaatregelen ontwikkeld worden. Afgelopen jaren is aandacht besteed aan verwijderen van stikstof uit vennen, belang van grondwater in de veenbasis, alternatieven van plaggen van natte heide, beheer van watercrassula en herstel van vochtige bossen. Via brochures, beheerhandleidingen en digitale sleutels wordt de ontwikkelde kennis bij beheerders onder de aandacht gebracht.

© Horst Wolter / OBN