Close Menu

Deskundigenteam Duin- en kustlandschap

De Nederlandse kust heeft zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld onder de invloed van wind en water, waardoor de kust voortdurend veranderde. Mensen hebben die natuurlijke processen de laatste eeuwen sterk beïnvloed en gestuurd door onder andere het bouwen van dijken en dammen, door suppleties en door het actief beheren en gebruiken van het duingebied. De vraag is hoe de bijzondere natuurwaarden van de kust kunnen worden behouden en ontwikkeld in samenhang met gebruik van deze kust, kustveiligheid en klimaatverandering?

Het Nederlandse kustlandschap bestaat uit kwelders of schorren, stranden, stuivende duinen, duingraslanden, zilte graslanden, duinvalleien en duinbossen. Al deze leefgemeenschappen zijn met elkaar verbonden en herbergen bijzondere natuurwaarden. Beheerders staan voor grote opgaven om deze natuurwaarden te beschermen en ontwikkelen. Welke processen zijn hierin sturend en hoe kan een beheerder hiervan gebruik maken? Het deskundigenteam Duin en Kust zet zich daarom in voor kennisontwikkeling om te komen tot een vitaal duin- en kustlandschap in afstemming met beheerders, onderzoekers en beleidsmensen.

© Horst Wolter / OBN