Close Menu

Deskundigenteam Droog zandlandschap

Het droog zandlandschap bestaat uit zandgronden met fluvioglaciale zanden en dekzanden van de laatste ijstijd, waar de invloed van grondwater niet van betekenis is. Van nature treedt hier uitspoeling van nutriënten op en deze zanden zijn zeer gevoelig voor verzuring en vermesting. Bij het OBN-deskundigenteam Droog zandlandschap neemt onderzoek naar herstel van verzuring en vermesting als gevolg van depositie van stikstof daarom een grote plaats in. Centrale vraag is hoe in de huidige Nederlandse situatie weer een gradiëntrijk droog zandlandschap terug te krijgen is waar de kenmerkende soorten duurzaam kunnen overleven. Wat zijn maatregelen om weer vitale stuifzanden, heischrale graslanden, heiden en arme bossen te krijgen en leefgebieden van achteruit gaande Natura2000-soorten? Daarnaast zijn generieke ruimtelijke maatregelen op landschapsniveau die de sterke versnippering mitigeren dan wel leiden tot een completer en fijner ruimtelijk mozaïek van heiden, zandverstuivingen, bossen, akkers en matig voedselarme flora- en faunarijke graslanden in ieder geval nuttig.

© Horst Wolter / OBN