Close Menu

Deskundigenteam Cultuurlandschap

Natuur(kwaliteit) is niet alleen aanwezig in ‘natuurgebieden’ maar ook in het cultuurlandschap waar de productie van voedsel voorop staat. Hier ligt een opgave voor de ontwikkeling van natuurkwaliteit: met de weide- en akkervogels gaat het niet zo goed. Landschapselementen hebben beheer nodig; heggen, houtwallen, erven, boomgaarden, bermen, sloten en oevers hebben een landschappelijke betekenis en natuurfunctie. Het aandachtsveld cultuurlandschap is dus breed en heeft betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, natuur-inclusieve landbouw, cultuurhistorie en de relatie stad-land. Van de beheertypen in de Index SNL behoren de agrarische
typen (A-typen) en de landschapstypen (L-typen) tot het cultuurlandschap. Veel beschermde soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in het cultuurlandschap aanwezig.
Het Deskundigenteam Cultuurlandschap acht vergroting van de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer op dit moment het meest urgent. De komende jaren ligt daarom daar de prioriteit: de 4 leefgebieden open grasland, open akker, natte- en droge dooradering. In de toekomst zal ook de cultuurhistorie van het cultuurlandschap een plek krijgen op de agenda van dit deskundigenteam.