Close Menu

Deskundigenteam Cultuurlandschap

Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het voorkomen van doelsoorten in het agrarisch leefgebied ‘Natte dooradering’ en hun beheereisen

De ’natte dooradering’ van het landelijk gebied, met meer dan 300.000 kilometer lengte aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel in beheer bij agrariërs. Doel is om de ‘natte dooradering’ meer dan nu voor de biodiversiteit te gaan inzetten. Dit onderzoek gaat het met name om het veenweidegebied.

Probleemstelling
Op dit moment is voor veel van de afzonderlijke ANLb (en KRW) doelsoorten voor een groot deel bekend welke factoren van belang zijn. Niet bekend zijn de minimum randvoorwaarden voor een duurzaam voortbestaan van populaties van (een combinatie van) deze soorten en welke inrichtings- en beheermaatregelen nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. Wat mist is (1) inzicht waar de meest kansrijke gebieden liggen; (2) wat de effectiviteit is van maatregelen op systeem/polderschaal; (3a) of herstelmaatregelen voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) en KRW voor alle doelsoorten werken en (3b) als soorten strijdige eisen stellen: hoe dat in ruimte en tijd kan worden opgelost.

Aard van het onderzoek
Stap voor stap zullen we de belangrijkste gebiedskenmerken die het voorkomen van doelsoorten en KRW-biodiversiteit in het veenweidegebied gaan bepalen, ontrafelen en vertalen naar het gewenste beheer. Een analyse van macrofaunagegevens, macrofyten­gegevens en data over bodem- en waterchemie wordt uitgevoerd om relaties hiertussen en de gewenste KRW-eisen vast te stellen; deze analyse leidt tevens tot de selectie van een aantal representatieve KRW-gidssoorten.

Verwachte opleverdatum: 1 oktober 2020