Close Menu

Deskundigenteam Beekdallandschap

Beekdallandschappen zijn van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het zijn zeer gradiëntrijke gebieden met een breed scala aan moeras-, hooiland-, en broekbosvegetaties en hieraan gebonden fauna. Om deze natuurwaarden te behouden en in hun landschappelijke samenhang te herstellen worden in veel beekdalen maatregelen getroffen. Denk hierbij aan herstel van de waterhuishouding, verbetering van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en het aanpassen van de beekmorfologie. Meestal liggen hier beleidsmatige opgaven (mede) aan ten grondslag, zoals Natura2000, de Programmatische Aanpak Stikstof en de Kaderrichtlijn Water. Het Deskundigenteam Beekdallandschap agendeert en begeleidt kennisontwikkeling ten gunste van beekdalherstel en geeft advies aan water- en terreinbeheerders die in concrete projecten tegen vragen aanlopen. De laatste jaren is veel kennis ontwikkeld over het herstel van veenvormende vegetaties in beekdalen, het herstel van broekbossen en het integraal herstel van beekdalprofielen (herstel van diffuse afvoersystemen). De brochure Van Stroomgoot tot Beekdallandschap geeft een samenvatting van deze nieuw ontwikkelde kennis.

© Horst Wolter / OBN