Close Menu

Deskundigenteams

Deskundigenteams

Het netwerk OBN Natuurkennis bestaat uit acht op landschapsniveau georganiseerde deskundigenteams en de Expertisegroep Fauna. In de deskundigenteams zitten zowel terreinbeheerders, beleidsmakers als onderzoekers.

De Deskundigenteams vormen de motor van het kennisnetwerk: hier werken beheerders, beleidsmakers en onderzoekers intensief samen om de kennisbehoefte op het gebied van het natuurbeheer te definiëren en aan welke beheerproblemen binnen hun landschap in onderzoek aandacht besteed moet worden. Daarnaast zorgen zij in het team en daarbuiten voor het uitwisselen, beschikbaar maken en implementeren van de beschikbare kennis. De Expertisegroep Fauna adviseert de deskundigenteams over onderzoek aan fauna en agendeert specifieke faunaproblemen.

De Deskundigenteams vormen een gemêleerd gezelschap afkomstig van terreinbeherende organisaties en agrarisch beheer, kennisinstellingen en universiteiten, provincies, waterschappen, RWS, adviesbureaus etc. De leden hebben gemeen dat ze specifieke kennis inbrengen, die noodzakelijk is om gesignaleerde problemen op te lossen.

Ieder team heeft een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en daarnaast 12 tot 15 leden. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen samen het bestuur van het deskundigenteam. Het bestuur zorgt voor de onderlinge afstemming, opstellen van onderzoeksvoorstellen, bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag van OBN, de begeleiding van onderzoek, goedkeuring van rapporten en de verspreiding van OBN-kennis. De voorzitters van de deskundigenteams zijn afkomstig van de terreinbeherende organisaties en uit dien hoofde verantwoordelijk voor een goede vraagarticulatie en aansturing van het onderzoek en communicatie van de onderzoeksresultaten. De vicevoorzitters zijn afkomstig uit de onderzoekswereld en hebben de specifieke verantwoordelijkheid voor de behandeling van adviesaanvragen. De secretarissen zorgen voor een goed functioneren van de deskundigenteams. De secretarissen stemmen de activiteiten van de DT’s af in een gezamenlijk secretarissenoverleg. De uitwisseling over de stand van zaken van lopende onderzoeken, het jaarverslag of specifieke projecten zoals vernieuwing van de website en de afspraken over aanbesteding en begeleiding van onderzoek.

Wat kan een Deskundigenteam voor u als terreineigenaar/beheerder betekenen?

  • namens u agenderen van beheerproblemen / onderzoeksthema’s uit uw beheerpraktijk;
  • u adviseren bij een specifiek beheerprobleem.

Neem daarvoor contact op met de desbetreffende secretaris van het deskundigenteam voor een landschap; zie de namen van de deskundigenteam links.