Close Menu

Symposium Natuur van de Kust

Op donderdag 27 augustus vond het symposium 'Natuur van de Kust' plaats in het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht, georganiseerd door het OBN Kennisnetwerk. Het boek De Natuur van de Kust was aanleiding voor dit symposium. Het laat zien waar het idee van dynamisch kustbeheer uit ontstaat.

Mooie opkomst
Het symposium bracht nieuwe inzichten voor het voetlicht uit onderzoek rond natuurbeheer van de kust en de relatie met kustwaterveiligheid. Een nieuwe generatie natuur- en kustbeheerders, toch twee redelijk gescheiden groepen, kan hiermee zijn voordeel doen. Zo'n 140 van hen, kust- en natuurbeleidsmakers, –beheerders en boswachters, -onderzoekers en mensen uit het onderwijs, waren aanwezig. Het programma gaf hen de kans in discussie te gaan en een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen.

Gezamenlijk beeld voor de toekomst
Het symposium liet aan de hand van inspirerende voorbeelden zien wat kan en mag bij thema’s als effecten van zandsuppletie, zoet-zout, loslaten van beheer en zich ontwikkelende eilandstaarten. Het belang van samenwerking tussen kustbeheerders (veiligheidsbelang) en natuurbeheerders (natuur- en recreatiebelang) werd zeer breed bevestigd en in de hele bijeenkomst gevoeld. Evert Jan: "Dit lijkt een open deur, maar is en blijft erg belangrijk. Het moet blijven (be)stuiven."

Verslagen en presentaties
Een pdf van het programma vindt u hier. Hier vindt u het verslag van het gehele symposium. Van de afzonderlijke presentaties vindt u de presentaties (in pdf) hieronder.
  

Dr. Albert Oost (Deltares/UU)
Dr Albert Oost hield een inleiding op de dag en vertelde over hoe de kust veranderde gedurende de afgelopen twee millennia:
- hoever de zee oprukte en de kust zich terugtrok,
- dat de zuidwestelijke Delta, de Zuiderzee, de Middelsee, de Lauwerszee en de Dollard onder het veen vandaan kwamen,
- dat de natuur van de mens geleidelijk de natuur van de kust ging domineren,
- en hoe diezelfde mens er mogelijk zelfs baat bij heeft, om de eigen "Natuur van de Kust" weer meer tot z'n recht te laten komen.


Vastelandskust

Over het vastleggen van dynamiek in kustbeleid
Quirijn Lodder (Rijkswaterstaat / OBN)

- Dynamiek is onderdeel van kustbeheer 
- Verschillende strategieën per kust-type
- Het gaat om alle functies, niet alleen veiligheid en natuur
- Mogelijkheden zijn mede afhankelijk van tijdhorizon

Suppleties en verstuiving rond de zeereep 
Bas Arens (Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek / OBN)

- Natuur en veiligheid hebben elkaar nodig
- Suppleties leiden in delen van de kust tot verstarring. 
- Afbraak = opbouw
- Hoe krijg je het zand uit de suppleties zo ver mogelijk de duinen in? 

Stikstof in de duinen, da's PAS een kwestie van normen en waarden
Mark van Til (Waternet / OBN)

- Stikstof: wat is nu eigenlijk de werkelijke depositie? 
- Waar gaat het om: normen toepassen of systemen herstellen?
- Stuifkuilen of primaire verstuiving om Stikstofdepositie tegen te gaan? 
- Hoe lang en tegen welke prijs blijven we plaggen? 

Windows of opportunity voor duinsoorten
Gerard Oostermeijer (Universiteit van Amsterdam / OBN)
- Rollen in het voedselweb
- Soortbeheer = populatiebeheer, maar op welke schaal? 
- Verdwijnen en verschijnen van soorten
- Verspreiding 

Waddengebied 

Eilandstaarten 
Alma de Groot (Imares / OBN)

- Dynamisch onderdeel modeleiland
- Ongestoorde referentie
- Stuifdijken en redynamisering
- Washover systemen

Wandelende Rottums
Ernst Lofvers (Rijkswaterstaat / OBN)

- Analyse grootte en ligging van Rottums 
- Welke eilandelementen zijn aanwezig?
- Hoe is dit veranderd? 
- Vastleggen of niet en waarom dan?

Zoet waterbellen bij aangroei en afslag,
Pieter Stuyfzand (Vrije Universiteit Amsterdam,KRW / OBN)

- Zoetwaterbellen, omvang en uitstraling 
- Rol van duintjes in dynamisch milieu
- Relatie met aangroei en afslag van de kust
- Verschillen in grondwaterkwaliteit

Successiestadia op dynamische zoet-zout gradiënten
Ab Grootjans (Rijksuniversiteit Groningen, Radbout Universiteit Nijmegen / OBN)

- Stapeling organische stof
- Overgangen in ruimte en tijd dankzij dynamiek
- Levensduur onder verschillende condities
- Groenknolorchis als gidssoort 

Deltagebied 

Schorren aan het infuus
Peter Esselink (Bureau Puccimar / OBN)

- Schorontwikkeling bij verhoogd getijdynamiek in Westerschelde
- Schorren en kustveiligheid in Westerschelde
- Invloed gedempt getij in Oosterschelde
- Zandhonger in Oosterschelde

Duinvalleien onder controle 
Henk Everts (Ecologengroep Groningen)

- Tijdelijk op Groene stranden 
- Langdurig in oude duinen (Vroongronden)
- Bij toeval op de Zandplaten in de Grevelingen
- Perspectieven voor Habitatcreatie door ‘ecological engineering'

Sturende natuurlijke processen in de Delta
Anton van Haperen (landschapsecoloog Staatsbosbeheer / OBN)

- Getijstromen
- Primaire duinvorming
- Erosie vanuit de kust
- Systeemherstel op Schouwen

Reflectie op de deltawerken en doorkijk naar de toekomst
Jos Kuipers (specialist landschapsecologie, vh. Rijkswaterstaat)

- Hoe veilig is de Delta op langere termijn?
- Met veiligheid begonnen 
- Gemankeerde natuurlijke processen
- Wat is de speelruimte voor natuurlijke processen?

Boek De Natuur van de kust

De natuur van de kust

 

 

 

Dit boek was de aanleiding voor het symposium. Het laat zien waar het idee van dynamisch kustbeheer uit ontstaat. 
Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Deltares, Rijkswaterstaat en STOWA