Close Menu

OBN-Workshop Invloed nutriëntenrijk grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen

Sprekers: Arnaut van Loon (KWR), Camiel Aggenbach (KWR) en Leo Spoormakers (Provincie Limburg)

Datum en Tijd: maandag 14 december, 13:00 – 16:00

Kosten: geen

Programma: OBN-workshop Invloed nutriëntenrijk grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen

De aanvoer van nitraat- en sulfaatrijk grondwater heeft in potentie grote nadelige effecten op de hydro- en bodemchemie van kwelgebieden met waardevolle vegetatietypen. Denk hierbij aan versnelde afbraak van organisch materiaal, een groter risico op verzuring in het geval van verdroging en hogere beschikbaarheid van stikstof en fosfaat. Deze effecten kunnen in specifieke gevallen al op korte termijn (<10 jaar) gaan optreden. De mogelijke implicaties voor natuurbeleid en –beheer zijn derhalve groot. Een studie binnen OBN-dader heeft de chemische gevolgen voor kwelafhankelijke vegetatietypen nader gekwantificeerd. Het laat zien hoe de kritische belasting aan nitraat en sulfaat voor kwelafhankelijke vegetatietypen kan worden bepaald en hoe de effecten van nutriëntenrijk grondwater kunnen worden beoordeeld. Tevens geeft het handvaten voor maatregelen in natuurgebieden.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van landelijke en provinciale overheden en stafmedewerkers van terreinbeherende organisaties. Tijdens de bijeenkomst worden de onderzoeksresultaten gedeeld en de uitkomsten van een recente evaluatie van trends in nitraat in grondwater. Tevens zal een casus worden gepresenteerd over omgang met nutriënten verrijkt grondwater in de provincie Limburg. De bijeenkomst is ook bedoeld om te brainstormen over implicaties voor natuurbeleid en –beheer.

Presentaties