Close Menu

Discussiebijeenkomst ‘Evidence based’ werken in natuurbeheer

Op 22 juni 2017 is een discussiebijeenkomst georganiseerd over nut, noodzaak en vormgeving van evidence based werken in het natuurbeheer. De vraag die centraal stond was: “Hoe beoordelen we de evidentie en toepasbaarheid van (OBN-)onderzoeks­resultaten voor herstel- en beheermaatregelen voor verbetering van (gebied-specifieke) natuurkwaliteit?”

Evidentie, robuustheid en toepasbaarheid van OBN-kennis
Het Kennisnetwerk OBN heeft als missie het doen van onderzoek, het ver­spreiden van die kennis en gebiedsgerichte advisering voor herstel en be­heer van natuurkwaliteit. Op basis van (experimenteel) onderzoek worden herstelstrategieën en algemeen geformuleerde maatregelen voorgesteld. Beheerders vertalen deze naar hun specifieke situatie op basis van kenmer­ken van het beheergebied.

De kenmerken van het uitgevoerde OBN-onderzoek (en gebruik van peer reviewed/grijze literatuur) bepalen de geldigheid van de herstel- en beheer­maatregelen plús de mogelijkheden tot afstemming op een specifiek ge­bied. Hoe beter de relatie tussen maatregel en effect wordt doorzien, hoe beter het effect van specifieke kenmerken van het gebied op de maatregel-effect-relatie te voorspellen is.

De vraag is ‘in welke mate zijn OBN-onderzoeksresultaten die gebruikt worden bij het opstellen van herstel- en beheermaatregelen, voldoende robuust en maken zij ‘evidence-based’ beheer en herstel met het gewenste maatwerk, mogelijk?’

De stap van onderzoek naar de formulering van beheermaatregelen is veelal impliciet. Door dit proces (meer) expliciet - en punt van reflectie - te maken, is de effectiviteit van maatregelen mogelijk beter in te schatten. Dit is van belang voor maatregelen in de PAS dat al een onderscheid maakt in maatregelen met bewezen effect (B), een vuistregel (V) of als hypothesen (H). Ook voor het herstel en beheer in andere kaders (ANLB, S(K)NL, N2000, KWR) is een goede onderbouwing van verwachte (kosten)effectiviteit van belang.

Hieronder vindt u de uitnodiging en de presentaties: