Symposium

Verslag(en) Jubileumsymposium OBN “Kennis maken voor natuurkwaliteit” Donderdag 26 juni 2014 vond het OBN-jubileumsymposium 'Kennis maken voor natuurkwaliteit' plaats. Dit ter ere van het 25 jarig bestaan van het OBN-Kennisnetwerk. Het was een geslaagde middag waarin werd teruggeblikt op de bijdrage van 25 jaar OBN aan natuurherstel en -beheer in Nederland. Ook werd vooruit gekeken naar de actuele opgaven rond natuurkwaliteit en de rol die kennis hierin kan spelen.

Tijdens het symposium werd het jubileum magazine uitgereikt. Mocht u een hard copy willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar ondergenoemde persoon.


Hier vindt u een verslag van het gehele symposium. Van het plenaire gedeelte van de middag, inclusief een verslag van de paneldiscussie onder leiding van Ed Nijpels. Deelnemers aan het paneldiscussie waren Mascha Brouwer, Jan Jacob van Dijk, Rob van Brouwershaven en Leon Lamers. In het verslag wordt elke parallelsessie ook even kort toegelicht.

Geert de Blust (INBO) hield een lezing over Natuurbeleid, beheer en onderzoek in Vlaanderen (en de vergelijking met Nederland).

Hieronder vindt u per parallelsessie de PowerPoint (pdf) presentatie.

Programmatische Aanpak Stikstof. Welke rol speelde OBN in totstandkoming van de PAS? Geïllustreerd met presentaties over opnametoets door Sander van Dijk (IPO) en herstelstrategieën door Nina Smits (Alterra). Voorzitter: Ton Schleedoorn, Ministerie EZ

Kennismaken met OBN. Dialoog over de bestuurlijke en beleidsmatige relevantie van OBN-onderzoek en mogelijkheden voor sturing vanuit beleidsvragen. Met bijdragen van Marly Bloem (BIJ12) en Ella de Hullu (Stichting Bargerveen). Voorzitter: Teo Wams, Natuurmonumenten 

Presentatie van Life+ projecten. Wat levert Life+ op voor natuur-herstel en hebben we voldoende zicht op de resultaten? Met casussen de Alde Faenen door Wibe Altenburg (Altenburg en Wymenga) en het Dwingelderveld door Maaike Weijters (B-WARE). Voorzitter: Titia Zonneveld, Natuurmonumenten 

Innovatieve natuurcommunicatie. Een nieuw boek! Of toch maar iets anders… Met lancering van nieuwe interactieve media. Sprekers zijn Rolf Roos (Natuurmedia) over het nieuwe online tijdschrift www.duinenmensen.nl en Andy Wilbers (AW64) over de vernieuwde online Vennensleutel. Voorzitter: Paul Kemmeren, KNNV Uitgeverij

OBN-onderzoek in de praktijk. Presentatie van de (impact van de) beheeradviezen Damherten en Catspoele. Sprekers zijn Anton van Haperen (Staatsbosbeheer) en Hein van Kleef (Stichting Bargerveen). Voorzitter: Theo Verstrael, Sovon

Programmatische Aanpak Stikstof. Welke kennislacunes moeten gevuld worden om de ambities van de PAS te realiseren? Gesprek en presentatie van actueel onderzoek over kennislacunes Duinen door Ab Grootjans (RUG) en fauna door Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen). Voorzitter: Jan Willem van der Vegte, BIJ12

Water en natuur. Sessie over het belang van water voor natuurkwaliteit en over de mogelijkheden voor afstemming van onderzoek met een ecologische en hydrologische focus. Met presentaties van Uko Vegter (Drents Landschap) en Rob van Dongen (Waterschap Vechtstromen). Voorzitter: John Lenssen, Waterschap Rijn en IJssel

Exoten. Wat zijn de ecologische effecten op land en in het water en moeten we er iets mee? Presentaties van Henk Siebel (Natuurmonumenten) over invasieve planten op het land en Hanneke Keizer-Vlek (WUR) over exoten in het water. Voorzitter: Wiebe Lammers, NVWA 

Natuurinclusieve economie. Dialoog over de kansen en knelpunten voor natuurcombinaties, ingeleid door Peter van Tilburg (Ministerie EZ) en Leon Lamers (Radboud Universiteit). 

Soortgericht beheer. Is er nog noodzaak (en ruimte) voor soortgericht beheer? Of komt het met soorten vanzelf goed in een robuust natuurnetwerk? Met presentaties over tapuit door Chris Turnhout (Sovon) en hamster door Maurice La Haye (Zoogdiervereniging). Voorzitter: Rob van Westrienen, RAVON 

Excursie uitdagingen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer in het laagveengebied. Onder leiding van Bert de Groot (ANV) en Wolf Teunissen (Sovon).

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Mark Brunsveld (m.brunsveld@vbne.nl).

 

Foto's symposium: Floris van Hintum, Landbeeld

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website