Nieuwsberichten

 


Nieuwe OBN aanbesteding over functioneren lijnvormige elementen
08-03-2017
Op 7 maart is een nieuwe uitvraag voor OBN onderzoek op TenderNed gepubliceerd. De uitvraag bestaat uit een literatuurstudie naar de effectiviteit van lijnvormige elementen als verbindingszones. De deadline voor inschrijvingen is 12 april. Meer info vindt u op www.tenderned.nl   

16 maart workshop 'herstel grijze duinen door reactiveren kleinschalige dynamiek
13-02-2017
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden komende jaren veel maatregelen uitgevoerd voor het reactiveren van stuifkuilen t.b.v. behoud en herstel van Grijze duinen. Gedurende 2014-2017 vindt onderzoek plaats om de invloed van kleinschalige verstuiving op de instandhouding van Grijze duinen beter in beeld te brengen. Dit onderzoek betreft het gezamenlijke onderzoeksprogramma (DPWE) van de duinwaterbedrijven (PWN, Waternet, Dunea en Evides) en het programma Ontwikkeling+Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Het onderzoek richt zich op de eolische en ecologische aspecten van kleinschalige verstuiving en resulteert in aanbevelingen voor de beheer- en herstelpraktijk. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor natuurbeheerders die maatregelen voor (re)activering uitvoeren en voor medewerkers van provincies die bezig zijn met de uitvoering van de PAS en Natura 2000. De workshop heeft drie doelen:

 

1. Het presenteren van tussenresultaten van het lopende onderzoek, zodat nieuwe inzichten snel hun weg vinden in de praktijk.

2. Polsen welke vragen leven in relatie tot het plannen en uitvoeren van reactivering van stuifkuilen.

3. Nadenken over overkoepelde monitoring van gereactiveerde stuifkuilen met als doel efficiënt inzicht te krijgen in de effectiviteit van (re)activeringsmaatregelen.

Opgeven en programma

Deelname aan deze workshop is gratis, maar opgave is verplicht. Opgeven kan per e-mail via het mailadres info@vbne.nl uiterlijk 13 maart. Daarbij graag aangeven of je alleen deelneemt aan het ochtendprogramma of ook aan de excursie. Het programma kunt u downloaden. 

 

 Nieuw OBN-rapport ‘Verlanding in laagveenpetgaten’ verschenen
15-11-2016

Karakteristiek voor het Nederlandse laagveenlandschap zijn de petgaten en legakkers. Afgelopen jaren zijn een groot aantal nieuwe petgaten gegraven. Na vergraven groeien de petgaten langzaam weer dicht via een aantal stadia. Van open water met ondergedoken waterplanten, via drijvende kraggen tot moerasbos. Trilveen is een tussenstadia en herbergt veel bijzondere soorten. Voor terreinbeheerders is dat een type dat in het kader van Natura 2000 hersteld moet worden. Maar om de trilvenen terug te hebben is het van belang dat de petgaten langzaam dichtgroeien en juist dat wil moeizaam lukken.

Verlanding treedt dus nauwelijks nog op. Een door het OBN Kennisnetwerk en Waternet gefinancierd consortium van onderzoekers ging aan de slag om uit te zoeken waarom de verlanding nauwelijks optreedt en hoe dit op gang gebracht zou kunnen worden. 
Waterkwaliteit speelt nog steeds een belangrijke rol, alhoewel deze in de loop der jaren sterk is verbeterd Een belangrijke belemmerende factor bij verlanding is de vraat door ganzen en rivierkreeften. Zij vormen een bedreiging voor het behalen van de Natura 2000-doelen.

Meer weten? Bezoek de Veldwerkplaats!
Op woensdag 23 november is er een Veldwerkplaats over het onderzoek naar verlanding. In de ochtend zijn er lezingen en na de lunch is er een excursie in het veld. Alle informatie vindt u op de website www.veldwerkplaatsen.nl Hier kunt u zich ook inschrijven.

Download het rapport
Het rapport is kosteloos te downloaden of te bestellen via info@vbne.nlNieuwe aanbesteding van OBN opdracht gepubliceerd
05-10-2016
Op TenderNed is een nieuwe OBN onderzoeksopdracht gepubliceerd. Deze gaat over gebiedskenmerken die bepalend zijn voor hoge dichtheden en diversiteit van de doelsoorten in het agrarisch leefgebied ‘Open akkerland’ en 'Droge dooradering'. Dit onderzoek is geinitieerd door het OBN Deskundigenteam Cultuurlandschap. Deadline voor sluiting van inschrijvingen is 10 november.  


Beekvissensleutel nu online bruikbaar
04-10-2016

OBN heeft een nieuwe beekvissensleutel ontwikkeld. Met deze sleutel kunnen beheerders en beleidsmakers nagaan of een beektraject geschikt is voor bepaalde beekvissen. Als de beek niet geschikt is, volgen er maatregelen uit de sleutel die een beheerder kan nemen. De beekvissensleutel kijkt niet alleen naar de geschiktheid van een beek voor volwassen vissen, maar juist naar de omstandigheden voor alle stadia van een beekvis (volwassen dieren, ei afzet, larven, juvenielen).

Beekvissen zijn belangrijke graadmeters voor de ecologische staat van het beekdallandschap. Beekvissen zijn meestal de toppredatoren binnen het beekecosysteem en hebben een zeer grote sturende rol in het functioneren van het beekecosysteem. Ontbreken soorten in een beek, dan moet het met de sleutel mogelijk zijn om knelpunten op te sporen in het beheer of inrichting van de beek of het beekdallandschap.

Zie voor de beekvissensleutel: http://www.natuurkennis.nl/sleutels/beekvissen
Nieuw OBN aanbesteding invloed boszones op heideveentjes
19-09-2016
Op 16 september 2016 is een nieuwe OBN onderzoeksuitvraag op TenderNed geplaatst met de titel OBN-2016-80-NZ ‘Invloeden van boszones rond heideveentjes in het natte zandlandschap’. Deze onderzoeksopdracht wordt mede gefinancierd door de provincie Drenthe. Voor meer informatie zie http://bit.ly/2coJoiS   


Nieuwe OBN aanbesteding 'Beheer en onderhoud beken'
01-09-2016
Woensdag 31 augustus is een nieuwe OBN onderzoeksopdracht gepubliceerd op TenderNed getiteld: 'OBN-2016-83-BE Aangepast beheer- en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken'. De deadline voor inschrijving is 28 september.


Natuurherstel in de Bosbeekvallei - 10 september 2016 (Belgie)
23-08-2016
Natuurpunt (Belgie) organiseert thema-excursies over natuurbeheer en -herstel. Zaterdag 10 september vindt de thema-excursie Natuurherstel in de Bosbeekvallei plaats.

In de Bosbeekvallei in Opglabbeek in de provincie Limburg werden de voorbije jaren verscheidene natuurherstelacties uitgevoerd in het kader van een Europees Life+-project. In dit relatief onbekende gebied is moderne intensieve landbouw nergens doorgedrongen tot tegen de Bosbeek. De laatste decennia traden er echter wel grote veranderingen op in het landgebruik. Het gebied bleef verder niet gespaard van drainage, vervuiling … Naar aanleiding van het Life+ project werd er een onderzoek uitgevoerd naar de ecohydrologie van graslanden in laagland valleisystemen.

Tijdens deze studiedag maken we in de voormiddag kennis met de ecohydrologie van graslanden in laagland valleisystemen in het algemeen en daarna toegespitst op de Bosbeekvallei.
In de namiddag volgt een terreinbezoek waarbij verschillende ontwikkelingsstadia van valleigraslanden worden bezocht en hun ecohydrologisch functioneren wordt toegelicht. De excursie bestaat uit een lusvormige wandeling waarbij de bezoeker ook in contact komt met andere natuurtypes, zoals kleine zeggenvegetaties, open water, natte heide en goed ontwikkeld broekbos.

Verdere informatie is te vinden op de website van Natuurpunt.be .
Inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt!

De Vlaamse Natuurbeheerorganisatie Natuurpunt organiseert thema-excursies, vergelijkbaar met onze Veldwerkplaatsen, over verschillende thema's rondom natuurbeheer en -herstel. Het OBN Kennisnetwerk en OBN werken steeds meer samen.LANDSCHAP Themanummer OBN-onderzoek naar ‘nat zandlandschap’ nu in te zien
28-06-2016

Wat heeft jarenlang onderzoek in het kader van het OBN programma voor het ‘natte zandlandschap’ opgeleverd? Precies die vraag staat centraal in het pas verschenen themanummer van Landschap over OBN onderzoek in het nat zandlandschap. De uitgave kijkt terug op de resultaten van 15 jaar onderzoek, en concludeert dat OBN onderzoek heeft geleid tot veel stappen vooruit richting natuurherstel. U kunt de uitgave kosteloos downloaden of bestellen via info@vbne.nl. De komende tijd verschijnen er zo nog meer themanummers over een aantal andere landschappen binnen OBN.    Nieuwe OBN aanbesteding 'herstel kwelmilieus langs de Terrassenmaas'
13-06-2016
Op vrijdag 10 juni is een nieuwe OBN onderzoeksopdracht gepubliceerd op TenderNed getiteld 'OBN 79 Herstel, aanleg en beheer van kwelmilieus en kwelgeulen langs de Terrassenmaas'. Zie voor meer informatie TenderNed


Bestel nu nieuwe brochure over herstel vochtige bossen
21-03-2016
Het OBN Deskundigenteam Nat zandlandschap heeft recent de brochure ‘Tussen verdrogen en nat gaan’ gepresenteerd. Vochtige bossen behoren tot de soortenrijkste en meeste bedreigde bossen in Nederland. Ongeveer 40% van het Nederlandse bosareaal ligt op van oorsprong vochtige plekken. Helaas is door verdroging, vermesting en verzuring van het specifieke karakter van veel vochtige bossen weinig meer over. Dat verklaart de relatieve onbekendheid van dit type. Met de brochure komt hier verandering in, met onder andere veel aandacht voor herstel en ontwikkeling. De brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. U kunt een exemplaar bestellen via info@vbne.nl of downloaden via natuurkennis.nl


 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website