Pad: Ecohydrologie / Van analyse naar maatregelen / Monitoring / Meetdoelstellingen en monitoringsvragen

Meetdoelstellingen en monitoringsvragen

Afhankelijk van de functie van het meetnet kunnen we onderscheid maken in twee vormen van monitoring. Toestandmonitoring is nodig voor signaleren, effectmonitoring is nodig voor controleren en evalueren op einddoelen. De doelen van toestandmonitoring zijn het vastleggen van de huidige situatie en de vergelijking met de beoogde ontwikkeling. Met dit type monitoring houd je een ‘vinger aan de pols' van het studiegebied. Het stelt je in staat om snel te reageren op onvoorziene en ongewenste ontwikkelingen.
Effectmonitoring is gericht op het meten van het effect van maatregelen die in het gebied zijn genomen. Het doel van dit type monitoring is om de effectiviteit van het gevoerde beleid / beheer te evalueren. Je kunt kijken of de genomen maatregelen het voorspelde effect hebben gehad, en of ze gezamenlijk voldoende bijdragen aan de realisatie van het streefbeeld.
Een keuze voor toestandmonitoring of effectmonitoring heeft gevolgen voor het ontwerp van je meetnet. Bij toestandmonitoring is het belangrijk om in ieder geval de primaire parameters die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het studiegebied te monitoren. Het meetnet dient representatief te zijn voor het gebied en dus ook inzicht mogelijk te maken in de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen. Bij effectmonitoring moeten het meetnet het effect kunnen registreren van afzonderlijke maatregelen. Denk bijvoorbeeld het (lokale) effect van het plaatsen van een stuw of het effect van het isoleren van een watergang. De aard van de maatregel en de verwachte effecten bepalen de keuze van meetlocaties en van te meten parameters. Om het effect van een maatregel te kunnen bepalen is het belangrijk om te weten wat de toestand vòòr de ingreep was (nulsituatie). Je moet niet beginnen met meten als de maatregelen zijn uitgevoerd, maar ruim van tevoren.
In een ideale situatie vindt voortdurend toestandmonitoring plaats met een meetnet dat representatief is voor het totale gebied en dat eventueel kan worden uitgebreid met meetpunten als na een ingreep effectmonitoring noodzakelijk is.
Het inzicht dat je met monitoring wilt krijgen, kan per gebied worden uitgewerkt in onderzoeksvragen over verwachte effecten. Bijvoorbeeld

De relevante vragen voor een concreet gebied zijn afhankelijk van het streefbeeld en de bijbehorende hydrologische en ecologische randvoorwaarden. Het monitoringsysteem en het meetnet moeten worden opgezet op basis van deze vragen. Zo krijgt, als het goed is, elk gebied een eigen systeem waarin de juiste parameters op de juiste plek en met de juiste inspanning worden gemeten.

Literatuur:

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website