Pad: Ecohydrologie / Van analyse naar maatregelen / Monitoring / De noodzaak van monitoring

De noodzaak van monitoring

Als je een streefbeeld hebt opgesteld en het beheer hebt aangepast, wil je natuurlijk ook weten of de ontwikkeling van het gebied de juiste kant opgaat. Om inzicht te krijgen in de huidige toestand van je natuurgebied is een vergelijking tussen de bestaande en de gewenste abiotische condities noodzakelijk. Op basis van dit inzicht kan worden vastgesteld of en waar er problemen zijn. Vervolgens kan met behulp van een Ecohydrologische Systeemanalyse (ESA, zie Ecohydrologische systeemanalyse) worden bepaald welke maatregelen mogelijk zijn, en in welke mate de maatregelen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Daarna is het nodig om maatregelen te evalueren.
Voor al dit vergelijken, meten en evalueren zijn monitoring en geregelde analyse van meetgegevens nodig. Voor monitoring maken we gebruik van een meer of minder uitgebreid meetnet. Een meetnet kan worden gedefinieerd als een ruimtelijk net van meetpunten waarop volgens een van te voren bepaald tijdschema metingen worden verricht. Dergelijke meetnetten kunnen voor lokale gebieden worden uitgezet, maar ook voor grotere gebieden zoals provincies of zelfs geheel Nederland. Meetnetten vervullen twee specifieke hoofdfuncties, namelijk het (vroegtijdig) signaleren van niet voorziene ontwikkelingen (signalerende functie), en de evaluatie van de effectiviteit van het beleid en beheer (controlerende functie).


f5-1 Schematische weergave van de onderlinge verbanden tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het ontwerp, opzet en gebruik van een meetnet. Bron: Vos et al. 1991


De figuur hierboven (f5-1) geeft een overzicht van aspecten die relevant zijn voor een methodische aanpak van ontwerp, opzet en gebruik van een meetnet. Zo'n methodische aanpak kent een aantal stappen:

In de volgende paragrafen zullen deze stappen worden toegelicht - de laatste stap kort. De rapporten van Vos et al. (zie literatuurlijst hieronder) behandelen het ontwerpen van (biologische) meetnetten en de achterliggende theorie uitgebreider.

Literatuur:

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website