Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA van Nederlandse landschappen / Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf bekijken we, voor verschillende Nederlandse landschaptypen, de samenhang tussen grondwater en aquatische en terrestrische natuur - dat doen we systematisch, door middel van een ESA op landschapsniveau. Een belangrijk onderdeel van zo'n ESA is een dwarsdoorsnede met daarin weergegeven de belangrijkste ecohydrologische relaties. Een ‘landschaps-ESA' bevat in principe de volgende informatie:

Bij de beschrijving van bedreigingen van landschappen via het grondwater beperken wij ons tot processen die door anderen dan de terreinbeheerder negatief kunnen worden beïnvloed. Effecten van grondwaterwinning, inpoldering van de omgeving en bemesting van het infiltratiegebied dat het natuurgebied voedt, vallen wél onder de beschrijving; effecten van het interne waterbeheer laten we buiten beschouwing.
Bij de beschrijvingen hebben we gedeeltelijk de indeling in landschapstypen van Natura 2000 gevolgd (die hieronder, f4-15). Op een aantal punten zijn we hiervan afgeweken:


f4-15 Indeling van Natura-2000 gebieden in landschappen

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website