Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / Voorbeeld van een ESA / Lieshout Fase 3b: oplossen van knelpunten

Lieshout Fase 3b: oplossen van knelpunten

Het voorkomen van dikke leemlagen, de kalkrijkdom op geringe diepte en de aanwezigheid van overdruk in het middeldiepe pakket zijn uitstekende randvoorwaarden voor het handhaven van het door basenrijke lokale kwel gestuurde ecohydrologische systeem van het Spekt. De achteruitgang van basenminnende soorten hangt samen met de steeds intensievere ontwatering in en rondom het gebied. Dit heeft geleid tot sterker fluctuerende waterstanden en als gevolg daarvan oppervlakkige verzuring. De sterk toegenomen bemesting op de aangrenzende akkers heeft geleid tot eutrofiëring van het uit de hogere gronden toestromende lokale grondwater.
Voor duurzaam behoud en herstel van basenminnende schraallandvegetaties in het Spekt is het noodzakelijk om de drainagebasis te verhogen, waardoor waterstanden minder fluctueren en weer langdurig hoge grondwaterstanden kunnen optreden. Daarnaast is het noodzakelijk om de inspoeling van meststoffen uit omliggende landbouwgronden tegen te gaan.

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website