Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / Voorbeeld van een ESA / Lieshout Fase 3a: analyse van knelpunten

Lieshout Fase 3a: analyse van knelpunten

Nu de synthese is afgerond, is het mogelijk om de invloed van waterwinning op het Spekt in te schatten. De waterwinning heeft de basenrijke kwel niet beïnvloed. De ESA heeft uitgewezen dat in het Spekt, ondanks een flink stijghoogteverschil, geen sprake is van middeldiepe kwel naar de percelen, maar dat de basenrijkdom geheel wordt bepaald door de ondiep gelegen kalkhoudende bodemlagen, waarin het lokale grondwater en het regenwater met kalk verzadigd raken. Er is derhalve geen invloed van de waterwinning op de basenrijkdom te verwachten.
Verder draagt de waterwinning niet of nauwelijks bij aan verdroging. De ontwatering in de omgeving is daarvoor hoe dan ook vele malen belangrijker. De geschatte verlagingen van de grondwaterstand als gevolg van winning bedragen hooguit enkele centimeters en het is onzeker of er boven de dikke leemlagen sprake is van een daling. Bovendien bleek uit lokale analyses in vergelijkbare terreinen met geringe ontwatering dat zich bij waterwinning toch goed ontwikkelde basenrijke moerassen konden ontwikkelen. Conclusie: er is geen merkbaar effect.
Twee andere kwesties bleken wel echte knelpunten te zijn:

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website