Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / Voorbeeld van een ESA / Lieshout Fase 1b: veldwerk

Lieshout Fase 1b: veldwerk

Er bleken slechts weinig ecologische gegevens van het studiegebied beschikbaar te zijn. Om voldoende gegevens te vergaren zijn alle terreinen bezocht. In terreinen met (grond)waterafhankelijke vegetatie is vervolgens een kartering van vegetatietypen, indicatorsoorten, ontwatering, kwelverschijnselen (roest, bacterievlies) en watervoerendheid uitgevoerd.

Daarna is - mede op basis van uit andere deelprojecten verkregen informatie - per deelgebied eerst een verkennende systeemanalyse uitgevoerd. Er bleken verschillende typen terreinen te zijn, namelijk basenrijke natte terreinen met en zonder potentiële kwel uit het middeldiepe pakket, en (basenarme) natte heide en vennen in infiltratiegebieden. Op basis daarvan zijn terreinen geselecteerd voor aanvullend veldonderzoek, te weten Heerendonk, Moorselaar, Broekbossen bij Rullen, en Het Spekt.


Veldwerk tijdens het winplaatsonderzoek Lieshout. Foto Mark Jalink


Literatuur:

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website