Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / Voorbeeld van een ESA / Lieshout Fase 1/1a: bestaande gegevens

Lieshout Fase 1a: bestaande gegevens

Het project startte met het beoordelen en samenvatten van het eerdere onderzoek. Daaruit kwam naar voren welke onderzoeksvragen nog opgelost moesten worden en op welke wijze dat kon gebeuren. De volgende conclusies bepaalden mede de vervolgstappen:

Vanwege de deadline werd een aantal deelonderzoeken tegelijkertijd uitgevoerd en werden aanvullende veldgegevens in een vroeg stadium verzameld en verwerkt; het betrof

Vervolgens werd het topsysteem in kaart gebracht op basis van beschikbare boorgegevens in en rond de natuurgebieden (gelaagdheid, eventuele kalkhoudende lagen). Bestaande gegevens over de grondwaterkwaliteit werden gebruikt voor een ‘hydrochemische facies-analyse'. Dit leidde tot een kaart van waterkwaliteitspatronen in de ondergrond in relatie tot geologie en hydrologie.
De aldus verkregen inzichten werden samengevoegd tot een regionale geohydrologische en geochemische systeembeschrijving. Er werden van de natuurgebieden ook lokale systeemanalyses uitgewerkt, inclusief de relatie met het regionale systeem. Op basis van deze inzichten werd tenslotte beschreven wat de effecten zouden zijn van de winning op standplaatsen en vegetaties in de onderzochte natuurgebieden.


f4-3 Locatie van de winning Lieshout en de onderzochte natuurgebieden. In de twee waterwingebieden liggen in totaal 22 putten waaruit vanuit één pompstation water wordt opgepompt. Afbeelding: Menno Faber


Literatuur:

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website