Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 3b: oplossen van knelpunten

Fase 3b: oplossen van knelpunten

In deze fase ga je op zoek naar mogelijkheden om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Aan welke ‘knoppen' kan worden gedraaid om het gewenste natuurdoeltype tot stand te brengen? Er zijn talloze maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld:

De rapporten ‘Hydro-ecologische systeemtypen in Noord-Brabant' en ‘Hydro-ecologische systeemtypen met natte schraallanden in Pleistoceen Nederland' gaan per systeemtype kort in op veel voorkomende bedreigingen en op herstelmogelijkheden. Algemene informatie en een aantal vuistregels of eenvoudige rekenregels zijn verder te vinden in het handboek ‘Herstel van natte en vochtige ecosystemen'. Recentere inzichten en voorbeelden uit concrete gebieden zijn verder volop te vinden in tijdschriftartikelen en in ‘grijze literatuur' (interne rapporten van bijvoorbeeld waterschappen en onderzoeksinstituten).
In je eigen rapportage mag een inschatting van de effectiviteit van voorgestelde maatregelen - op zijn minst kwalitatief - niet ontbreken. Ook de optimale volgorde van de voorgestelde maatregelen dient aan bod te komen. Kom je tot de conclusie dat een gewenst natuurdoel met de technisch mogelijke maatregelen niet bereikt kan worden, dan kun je aanbevelingen doen voor het bijstellen van het natuurdoel.
In strikte zin is de systeemanalyse hiermee afgerond. Je moet nu voor jouw studiegebied in staat zijn om:

Meestal is een systeemanalyse gericht op het ontwerpen van plannen voor verdere ontwikkeling van het gebied. Daarbij horen vervolgstappen. Een mogelijke vervolgstap bestaat uit een analyse van de potenties van het gebied voor vegetatietypen en soorten bij het uitvoeren van verschillende maatregelen. Dit vraagt om een kwantitatieve uitwerking van de effecten van maatregelen. Daarvoor maak je meestal gebruik van hydrologische rekenmodellen en ecologische modellen voor effectvoorspelling. Deze modellen kunnen meerdere scenario's met verschillende natuurdoelen en maatregelen doorrekenen. Op basis hiervan stel je een ontwikkelingsvisie op, waarin de beoogde natuurdoelen en bijbehorende maatregelen in ruimte en tijd worden uitgewerkt. De maatregelen worden concreet gemaakt in een maatregelenpakket inclusief de verwachte effecten van de maatregelen - zodat met monitoring eventueel tussentijdse bijsturing mogelijk wordt.


De laatste decennia zijn in vele beekdalen vistrappen aangelegd: voor waterconservering en om migratie van vissen en andere dieren mogelijk te maken. Foto: Rolf Roos

Literatuur:

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website