Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 3a: analyse van knelpunten

Fase 3a: analyse van knelpunten

Nu is het mogelijk om te bepalen wat de perspectieven voor behoud of uitbreiding van vegetatietypen en soorten onder de huidige abiotische omstandigheden zijn. Knelpunten kunnen liggen in een verdere achteruitgang van natuurwaarden als gevolg van een verandering uit het verleden, of in de onmogelijkheid van een gewenste natuurverbetering. Mogelijke knelpunten zijn:


De grondwaterstand in een natuurgebied heeft te lijden van ontwatering in nabijgelegen landbouwgebied. De foto toont een gekanaliseerde en verdiepte beek nabij Vorden. Foto Rolf Roos

Het is met de gradiëntbenadering niet altijd mogelijk om voor de gehele oppervlakte uitspraken te doen over de mogelijkheden van natuurdoeltypen in het gebied. Je analyseert immers maar een beperkt deel van het studiegebied. Wel kunnen voor verschillende locaties de belangrijkste knelpunten worden aangegeven en meestal kunnen deze inzichten ook wel worden geëxtrapoleerd naar andere delen van het gebied. Er zullen bij deze aanpak dus altijd leemten en onzekerheden in kennis en gegevens blijven bestaan. Een goede afweging tussen de in fase 1 te verzamelen gegevens en de gegevens die je in fase 2 en 3 nodig hebt is daarom cruciaal. Het zal soms nodig zijn om tijdens de interpretatie of synthese alsnog extra gegevens te verzamelen, maar dit probeer je zoveel mogelijk te voorkomen.
Het is hoe dan ook erg belangrijk om in je rapportage de overblijvende kennislacunes en onzekerheden én eventuele afwijkende data expliciet te melden. Ze zetten je resultaten in een reëler licht, en het zijn belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website