Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 1b: veldwerk

Fase 1b: veldwerk

Het doel van het veldwerk is om in relatief korte tijd een set aan samenhangende veldgegevens te verzamelen. Hiervoor is de gradiëntbenadering een geschikt hulpmiddel. Het principe van deze benadering is dat je een aantal kenmerkende transecten - ofwel raaien - in het gebied beschrijft aan de hand van veldwaarnemingen. Het is raadzaam om voorafgaand aan het eerste veldbezoek de bodemkaart, hoogtekaart en vegetatiekaart goed te bestuderen, zodat je al een eerste indruk krijgt van mogelijk geschikte gradiënten in het gebied (denk daarbij aan overgangen in reliëf, bodemtype, vochttoestand, voedselrijkdom en zuurgraad). De locatie van de raaien kies je vervolgens zodanig dat die een belangrijk deel van de gradiënt omvat én zodanig dat je ook gebruik kunt maken van bestaande gegevens.


Het voorbereiden van een vegetatieopname. Foto PWN

Het veldbezoek zelf kun je gebruiken om de raaien meer in detail uit te werken met oog voor gradiënten in hoogte, flora of vegetatie, slootdiepten, profielen, kwelverschijnselen e.d. Daarvoor is het vaak nodig om aanvullende metingen te doen aan grondwaterstand en grondwaterkwaliteit op een aantal punten langs de raai. Hierbij zijn de volgende zaken relevant:

Het is goed om je in het veld alvast af te vragen welke knelpunten in je gebied spelen. Die kunnen gaan over de toestand van de bodem (veraarding van veen, bemestingsgeschiedenis, diepgeploegde profielen, etc.) of vermesting van het lokale grondwater (aangrenzende maïsakkers e.d.).
Het verzamelen van gegevens in het veld kan erg arbeidsintensief zijn. Vaak zijn meerdere veldbezoeken nodig. Als het goed gebeurt, levert het veldwerk echter ook veel op: je dataset is nu compleet en je hebt een eerste inzicht in het functioneren van het systeem kunnen vormen.

Literatuur:

 

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website