Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie / Statistiek van standplaats en vegetatie / Verzamelen van gegevens

Verzamelen van gegevens

Bij het zoeken naar statistische verbanden voor een bepaalde regio is de eerste stap het selecteren van gebieden die samen de totale variatie aan ecosystemen in die regio herbergen. Verschillen in bodem, hydrologie, omvang, waterbeheer en cultuurdruk zijn stuk voor stuk relevant en moeten in de selectie terug te vinden zijn. Binnen de aldus vastgestelde onder­zoeksgebie­den onderscheidt men vervolgens min of meer homogene deelgebieden. Dan begint het verzamelen van gegevens over flora en milieufactoren:

Vooraf toetst men in elk deelgebied de homogeniteit door ver­spreid over de loca­tie de EGV te bepalen. Vertonen de resultaten een spreiding van meer dan 10%, dan is de locatie niet homogeen.

Tabel 3-1 geeft een overzicht van de variabelen voor ICHORS 3.2.

Tabel 3‑1 Overzicht van de voor ICHORS 3.2 verzamelde variabelen Deze versie werd ontwikkeld voor sloten in veenweidegebieden in het westen van de pro­vincie Utrecht en aangrenzende delen van Noord-Holland. Het totaal aantal waarnemingen aan wei­landsloten bedroeg 745. (naar: Ba­ren­dregt & Boots­ma, 1991).

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website