Pad: Beheermaatregelen / Plaggen

PLAGGEN

Definitie

Plaggen is het verwijderen van nutriënten en/of organische stof die in de vegetatielaag en het organische deel van het bodemprofiel aanwezig zijn, door het volledig verwijderen van de vegetatielaag en het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het organische deel van het bodemprofiel.

Doel

Afvoer van de overmaat aan voedingsstoffen en zuren die zich in de loop der jaren in het systeem hebben opgehoopt in vegetatie, strooisel en organische horizonten onder invloed van de VER-thema's, en opnieuw beginnen van de vegetatiesuccessie en bodemontwikkeling vanaf een kale bodem.

Uitvoeringsvoorschriften

Aandachtspunten

Aanvullende maatregelen

Verdere informatie over plaggen is te vinden onder herstelbeheer van heide en stuifzand, duinheide , duinbos , zandverstuiving , jeneverbesstruweel , droge duingraslanden, kalkrijke duinvalleien, dotterbloemgrasland , heischraal grasland , zinkweide , zure en (zeer) zwakgebufferde vennen , trilveen , moerasheide en veenmosrietland.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website